Ara llegint
El Parlament Balear acusa el Govern Central de discriminar l’arxipèlag al pressupost

El Parlament Balear acusa el Govern Central de discriminar l’arxipèlag al pressupost

Al sisè i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrat ahir, el Ple del Parlament Balear va aprovar per 30 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i Popular) i 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, VOX, Unidas Podemos i Socialista) que el Parlament interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021.

La proposta registrada conjuntament pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, dos diputats del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, Popular i Ciudadanos argumenta que la llei estatal incompleix l’exigència d’equilibri econòmic atenent al fet insular i la discrimina les Illes Balears no ha assolit la majoria absoluta requerida.

La iniciativa, en un principi, havia estat registrada conjuntament pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca. Durant la sessió plenària de dia 16 de febrer, a causa de l’absència de diputats, no va obtenir la majoria absoluta dels vots necessaris per acordar la interposició del recurs d’inconstitucional per 28 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Ciudadanos, El Pi, MÉS per Mallorca, Popular) i 28 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, VOX, Unidas Podemos i Socialista).

Al dia següent, dia 17 de febrer, els esmentats grups parlamentaris tornaren a registrar la petició, a la qual s’hi incorporaren els grups parlamentaris Popular i Ciudadanos.

La petició d’interposició del recurs d’inconsitutcionalitat va ser defensada des de la tribuna d’oradors de la Sala de Plens pels parlamentaris: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antoni Costa (Popular) i la diputada Patricia Guasp (Ciudadanos);

Al torn en contra han intervingut fet Antònia Martín (Unidas Podemos), Sergio Rodríguez (VOX) i Sílvia Cano (Socialista).

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu article 196 estableix que, a iniciativa de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels diputats i les diputades, o per decisió de la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, el president o la presidenta haurà de convocar el Ple als efectes de determinar la procedència d’interposar el recurs d’inconstitucionalitat a què es refereix l’article 50.4 de l’Estatut d’Autonomia.

Els tres grups que varen registrar la proposta varen voler esquemàticament constatar les raons essencials que motivaren la seva petició que consisistien en “l’incompliment de l’exigència d’equilibri econòmic atenent al fet insular” i “en la discriminació estructural de Balears”.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt