Ara llegint
El GOB demana que es reconsideri totalment la proposta de planejament d’Estellencs

El GOB demana que es reconsideri totalment la proposta de planejament d’Estellencs

El GOB ha sol·licitat la retirada de l’actual proposta d’avanç de planejament en la fase de presentació de suggeriments obert per l’Ajuntament d’Estellencs a partir de la redacció de la proposta feta pel Consell de Mallorca. 

Des del GOB es sumen als arguments de l’Associació en Defensa dels Paisatges d’Estellencs en el sentit que ni els creixements prevists, ni l’ampliació d’aparcaments ni l’obertura de vials estan adaptats a la realitat d’un municipi situat a la Serra que presenta molts reptes de cara a futur tant en termes del model econòmic propi del municipi, com en termes de mobilitat, disponibilitat i abastiment d’aigua o infrastructures necessàries per a la gestió, com és el cas de la depuradora. 

Des del GOB consideram una bona notícia que Estellencs tengui la intenció de posar en marxa la redacció del Pla General Municipal d’Estellencs, atès que és un municipi sense planejament municipal. Publicat però l’Avanç de Pla General des del GOB discrepam amb els objectius i plantejaments que es proposen i que justifiquen unes intervencions en absolut adequades a l’entorn i a la singularitat el poble, desaprofitant a més la possibilitat per a reordenar, millorar i solucionar problemàtiques actuals que es donen dins del municipi.

El plantejament que es fa sembla respondre a una aposta expansiva de creixement amb propostes que a dia d’avui no s’insereixen en la realitat a la que hem de fer front de vulnerabilitat social i econòmica, crisi climàtica i context econòmic local i global.

Calen propostes que avancin cap a un paradigma que no pot tenir el cotxe privat i l’accessibilitat sense límits a tots els racons i que necessita reenfocar-se en la relocalització, la reruralització, minvar la dependència del sector turístic i avançar cap a societats que deixin enrere el sector serveis per enfocar-se cap a un model productiu que generi autosuficiència i seguretat alimentària i energètica, atenent l’accessibilitat als recursos necessaris i a garantir la seva disponibilitat futura. Així mateix, calen polítiques urbanístiques enfocades a la fixació de població resident generant oportunitats d’accedir a un habitatge digne a un preu raonable, apostant per la rehabilitació i regeneració dels nuclis urbans i el foment de l’accés a l’habitatge per gent jove a partir de fórmules socials i no especulatives de gestionar la realitat urbana dels municipis. I per altra banda, incentivar les activitats econòmiques i serveis bàsics i essencial necessaris per al sosteniment de la quotidianitat.

Estellencs requereix un planejament urbanístic singular que atengui la singularitat i valor d’un municipi en un entorn protegit i excepcional des del punt de vista del patrimoni natural i cultural atenent tot allò que cal conservar i preservar per poder-hi garantir el desenvolupament i sosteniment de la vida més enllà de la contemplació o consum del paisatge que l’envolta, sinó com un assentament que s’integra dins un espai natural del que cal prioritzar la seva conservació i les seves dinàmiques amb una perspectiva simbiòtica.

Dit això, des del GOB consideram:

1.- Pel que fa les possibilitats de creixement plantejades a l’Avanç:

Que l’actual planejament no ha de preveure nous creixements i ha de garantir el valor de l’habitatge com a bé d’ús i no com a bé de mercat especulatiu-immobiliari. Un perill que és especialment greu als municipis de la Serra on els creixements responen majoritàriament a segones residències de luxe en un entorn privilegiat o bé amb usos destinats a finalitats turístiques. Cal un plantejament efectiu que:
• incentivi la rehabilitació i la recuperació condicionades a usos no especulatius ni turístics, que estimuli l’adquisició o rehabilitació i amb una discriminació positiva cap als sectors més joves de la població d’Estellencs.

• redactar un PERI per al casc històric del poble

2.- Pel que fa a la reordenació de la circulació viària i nous aparcaments:

L’obertura de nous vials ens sembla del tot desencertada. Proposam descartar tots els vials proposats i, pel que fa a l’accés a la mar – proposta vial 3 que passat pel costat del torrent, l’actual aparcament i volta fins a sortir a la carretera de la mar – proposam una limitació i en tot cas redistribució del trànsit pel camí existent que no travessa el nucli.

En relació als nous aparcaments, creim que ara mateix la problemàtica no és poder créixer en capacitat d’aparcament de manera contínua sinó, en tot cas, tenir punts habilitats d’aparcaments puntuals en cas d’events que ho requereixin. En tot cas es podria plantejar algun tipus d’ampliació sobre coberta o soterrada en els actuals.

El tema dels aparcaments i circulació requereix una intervenció en termes d’anàlisi de mobilitat integral i sostenible al municipi que requereix, abans de fer intervencions amb vials i aparcaments per a cotxes, una revisió de l’accés dels serveis de transport públic que ara arriben al poble i tornen amb un bus no adaptat a la realitat i necessitats a les que es suposa que pretén donar servei. Cal un estudi de mobilitat previ i un enfocament adaptat als reptes futures ambientals, econòmics i socials i que per tant, tengui com a principal objectiu eliminar cotxes i la necessitat del transport privat per a les necessitats de la vida diària en aquests municipis així com per les necessitats de possibles visitants adaptades a les limitacions i singularitat d’aquest enclau de la Serra de Tramuntana.

3.- Pel que fa als espais públics

La proposta d’avanç parla d’habilitar zones verdes i zones de joc juntament amb els vials-passeig proposats articulant així equipaments i espais públics existents. Es proposa generar noves zones de jocs infantils i una reordenació de places lligada també a la proposta d’aparcaments.

Des de la nostra consideració és una proposta que no es sosté més enllà de voler donar resposta al tema nous aparcaments i nous vials per a més cotxes. Tot plegat no té cap justificació i la reordenació i optimització dels espais existents seria més que suficient a les necessitats i propostes detectades per la població resident, moltes de les quals apunten a la incorporació de l’església nova com a espai/infraestructura d’ús públic al municipi.

4.- Pel que fa a l’aigua (recursos disponibles i gestió).

La disponibilitat actual i futura d’aigua al municipi és i ha de ser un límit al creixement del municipi. Tal i com ha advertit la Comunitat de Regants i atenent el context de crisi climàtica, l’abastiment d’aigua posa límits que no poden ignorar-se.

Per altra banda, la situació de la depuradora actual requereix una intervenció immediata per garantir la no contaminació del torrent, aqüífers i fonts. Cal resoldre la qüestió dels habitatges no connectats i valorar la necessitat, irreductible o no, de cercar una nova ubicació per a la depuradora en un entorn tan sensible i analitzar totes les millors tecnologies disponibles per garantir la correcta gestió de les aigües i les possibilitats de reutilització en aquest entorn tan singular des del punt de vista del patrimoni natural, la biodiversitat i les necessitats imperatives de conservació.

 5.- Pel que fa al patrimoni natural i cultural

Cal incorporar al BIC tota la zona de s’Arraval i els rentadors.
Cal protegir i regenerar el torrent com ecosistema viu
Cal un catàleg de les construccions rurals existents i determinar. mecanismes de conservació.
Cal un catàleg del paisatge i usos per tal de caracteritzar els tipus de sòl, recursos i activitats compatibles amb la seva conservació, regeneració i recuperació: zones humides, zones d’elevat interès agrari, zones de secà, zones de ramaderia extensiva, sistemes de reguiu i drenatge, camins, etc.

Per tot això, des del GOB hem sol·licitat a l’Ajuntament la retirada de l’actual avanç de planejament per a la redacció d’una proposta nova revistant els objectius als que ha de donar resposta d’acord amb la localització excepcional del municipi d’Estellencs, les seves singularitats i particularitats específiques i els reptes ambientals, socials i econòmics presents i futurs.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt