Ara llegint
La sanció per anar de botellot augmenta a 1.000 euros en un intent per frenar la cinquena onada

La sanció per anar de botellot augmenta a 1.000 euros en un intent per frenar la cinquena onada

El Consell de Govern aprovarà demà, en una sessió extraordinària, una bateria de mesures per contenir la transmissió del SARS-CoV-2 a les Illes Balears amb l’objectiu de reduir els contagis que s’han incrementat les darreres setmanes. L’objectiu és dur a terme iniciatives dirigides a evitar l’augment de casos en els àmbits allà on es produeixen de manera més acusada, com en les trobades socials descontrolades, on de manera majoritària no es compleix amb les normes de prevenció de contagis. Així, s’ha decidit endurir les sancions per la pràctica de botellot, limitar les trobades socials nocturnes a les illes on es registri major incidència de casos, reduir els aforaments a restauració així com a esdeveniments esportius i culturals. 

Situació epidemològica

El passat dia 9 de maig va acabar l’estat d’alarma instaurat mitjançant el Reial decret 926/2020, de 24 d’octubre, i la pròrroga operada pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre. L’experiència adquirida en més d’un any de lluita contra la pandèmia de SARS-CoV-2 ha conduit a assumir que la represa de la normalitat que representa la finalització de l’efectivitat de l’estat d’alarma no pot suposar, alhora, l’abandonament radical de les mesures elementals de prevenció i contenció de la pandèmia, tot amb la finalitat d’evitar el risc de noves onades de la malaltia que obliguin de bell nou a la presa de mesures més dràstiques per contenir-la. 

Escau tenir present que la declaració de situació d’emergència sanitària que va efectuar l’Organització Mundial de la Salut continua vigent i que en el moment actual ens trobam davant una nova onada, que afecta de forma primordial a la població jove de la comunitat autònoma i també dels visitants, malgrat l’avançament de la vacunació contra el contagi del SARS-CoV-2.

Aquesta expansió s’ha vist afavorida, per una part, per l’augment de mobilitat geogràfica i social que ha acompanyat l’inici del període estival, fet que ha donat lloc a un increment notable dels contactes socials en entorns de risc, amb un escàs seguiment de les mesures de prevenció, contribuint així a la generació d’episodis de super-disseminació de contagis. 

A més, aquesta situació ha coincidit amb la irrupció i expansió al territori de la variant Delta (B.1.617.2) del SARS-CoV-2, la qual és probablement més transmissible que la variant Alfa. A les Illes Balears, aquesta variant s’ha anat incrementant de forma molt significativa fins a arribar a assolir un 85% del total de mostres analitzades.

Així doncs, resulta necessari establir novament mesures de contenció del contagi de la COVID-19, a l’empara de la Llei 2/2021, de 29 de març.

D’acord a les dades proporcionades per el Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, les Illes Balears han experimentat un fort increment en el número de casos durant la primera meitat del mes de juliol de 2021. 

En el seu conjunt, la comunitat autònoma presenta una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de 513,5. Per illes, hi ha diferències respecte d’una a altra. Així, en el cas de Menorca la IA14 supera els 1.000 casos, tot i que mostra certa tendència a l’estabilització els darrers dies. A Eivissa, amb una transmissió en creixement, supera ja els 500 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies, seguida de Mallorca amb devers 450 i Formentera amb 290. 

Tot i això, aquestes incidències no s’estan traduint en un impacte sanitari equivalent al que es va observar en anteriors onades, degut a l’efecte protector de la vacunació en una proporció important de la població (amb quasi dos terços de la població (65,3%) amb almenys una dosi i més de la meitat (51,5%) que ja ha rebut la pauta completa de vacunació. Així, en quan a la situació a nivell hospitalari, l’ocupació de llits per hospitalització per COVID-19 es troba de forma global en un nivell de risc baix, situada a 3,65%, mentre que l’ocupació de llits de cures crítiques es troba en un nivell de risc alt, amb un 11% aproximadament. És necessari recordar, a més, que els màxims en els ingressos es produeixen amb un decalatge d’aproximadament catorze dies amb els màxim d’incidència, i per tant cal esperar que aquestes xifres d’ocupació continuaran incrementant-se durant les properes setmanes.

A més, el  número de casos, primàriament relacionats amb l’assistència a activitats de caire lúdic i festiu i amb generació de nombrosos contactes estrets per cas detectat, està donant lloc a una situació de pressió sobre el sistema d’atenció primària.  

Increment de les sancions per botellots

Per tal de gestionar aquest escenari, el Govern, en acord amb la Mesa de Diàleg Social reunida avui, modificarà el decret llei 11/2020 per enfortir les sancions contra els excessos que posen en risc l’esforç de la majoria de la ciutadania de les Illes Balears. 

D’aquesta manera, es sancionarà fins a un mínim de 1.000 euros a persones que participin a botellots. 

Aquesta sanció es podrà veure agreujada si la persona que participa al botellot està incomplint la quarantena per ser contacte estret, per la qual cosa la multa serà d’un mínim de 2.000 euros, i d’un mínim de 5.000 euros en cas que s’estigui botant la quarantena per ser positiu per COVID-19.  En qualsevol cas, la quantitat final de la sanció  l’haurà de valorar l’instructor. 

A més a més, per als establiments que venguin alcohol fora de les hores permeses (màxim 22h), s’interposarà una sanció mínima de 5.000 euros que també es podrà veure agreujada si així ho considera l’instructor. 

Pel que fa a les festes il·legals, els propietaris d’habitatges on es facin aquestes pràctiques estaran obligats a comunicar quines eren les persones que han promogut la festa i han llogat l’habitatge per sancionar-los, i, en cas de no fer-ho, hauran d’afrontar una sanció de quantia semblant als promotors de la festa per manca de col·laboració. 

En aquest sentit, l’Executiu recorda que es va incloure al decret llei 11/2020 la sanció de pèrdua de llicència de comercialització de l’habitatge per a aquells habitatges en els quals es facin festes il·legals. 

Les sancions que preveu el decret sancionador són de 100 a 3.000 euros per a infraccions lleus, de 3.001 a 60.000 euros per a infraccions greus i de 60.001 a 600.000 euros per a incompliments molt greus. 

La modificació del decret llei s’aprovarà demà en un Consell de Govern extraordinari i entrarà en vigor una vegada sigui publicada al Butlletí Oficial de les illes Balears. Haurà de ser validada pel Parlament de les Illes Balears en el termini màxim d’un mes.

Mesures relatives a les reunions socials 

Així mateix, es fa necessari establir novament mesures restrictives de les reunions, encontres, trobades i altres, tant familiars com socials, en horari nocturn. 

L’experiència acumulada d’aquests darrers mesos ha fet evident, segons el Govern Balear, el risc que suposen les activitats socials de caire lúdico-festiu associades al consum d’alcohol, on s’ha demostrat una menor adopció de les mesures de prevenció front al contagi per COVID-19, com el manteniment de la distància interpersonal o l’ús de mascareta. 

Per tot plegat, i a l’empara de les legislació vigent s’estableix una mesura excepcional per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 i que han de regir durant el període estiuenc i a partir de la publicació d’aquest Acord, que implica establir les condicions per a les reunions socials i familiars, d’acord amb els paràmetres següents: 

  1. Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5% en relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 2% en relació a llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 02.00 i les 6.00, excepte que es tracti de persones convivents.
  2. Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10% en relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 5% en relació a llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 01.00 i les 6.00, excepte que es tracti de persones convivents.

Als efectes del que es preveu a l’apartat anterior, es consideren persones convivents aquelles que ocupen un mateix habitatge o allotjament.

Actualment, donada la seva situació epidemiològica i sanitària, Eivissa, Mallorca i Menorca es veurien afectades per les restriccions contemplades en el punt b) mentre que Formentera en quedaria exempta. 

Controls als ports i aeroports

Així mateix, es considera necessari prorrogar les mesures que se contenen a l’Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’estableix la mesura excepcional de control a l’entrada de persones a les Illes Balears, procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny i tot el mes de juliol de 2021, per fer-les efectives fins el dia 15 de setembre d’enguany. 

Amb aquestes mesures, la pretensió del Govern de les Illes Balears és, en primer lloc, salvar vides —hem aconseguit ser un dels territoris europeus amb menys mortalitat—, contenir la pandèmia i aconseguir davallar la incidència del virus, protegir les persones més vulnerables, tenint en compte que es preveu que durant el període de vigència d’aquestes mesures s’aconseguirà que la major part de les persones majors de 16 anys hagin completat la vacunació. 

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 16 de juliol de 2021, adoptà entre d’altres, el següent: 

Autorització de les mesures 

Per a l’aplicació de les limitacions de les reunions socials nocturnes, així com als controls sanitaris a ports i aeroports, el Consell de Govern insta l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar aquest Acord davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, perquè les autoritzi o ratifiqui, a l’efecte que estableix l’article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Una vegada autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, s’han de publicar les mesures que conté aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació i manté la vigència durant un mes.

Ús de la mascareta

Pel que fa a l’ús de la mascareta – una de les eines més eficaces a l’hora d’evitar contagis –

sempre que no es pugui garantir una distància social d’un metre i mig i quan es pugui concórrer en el mateix espai amb altres persones no convivents, els majors de sis anys han de dur mascareta, tant a la via pública o en espais a l’aire lliure com també en espais tancats d’ús públic o a les zones d’atenció al públic d’edificis, tant de titularitat pública com privada, amb les excepcions indicades per la llei.

Altres mesures

D’altra banda, el Consell de Govern extraordinari d’aquest dimarts, 20 de juliol, aprovarà altres mesures que afecten a distints sectors econòmics i socials.

Condicions per a esdeveniments esportius

En el cas de les competicions esportives i els entrenaments de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa es permet l’assistència de públic amb les condicions següents: 

–          En instal·lacions esportives cobertes, un 50% de la cabuda fins a un màxim de 500 persones

–          En instal·lacions esportives descobertes, un 50% de la cabuda fins a un màxim de 2.500 persones. 

Esdeveniments culturals

En el cas de recintes, locals i establiments, permanents o temporals, que recullin activitats culturals poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 75% de la capacitat màxima autoritzada i de 500 persones en espais tancats i 2.500 en espais a l’aire lliure. Malgrat això, es pot ser servir el 100% de capacitat de l’espai si els assistents no excedeixen de 300. Aquesta mesura afecta a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Celebracions i cerimònies

La participació en cerimònies i celebracions nupcials, batejos, comunions i altres celebracions assimilables es pot dur a terme en espais públics i privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no superi el nombre de 120 persones en exteriors i 50 en interiors, sempre que no es superi el 50% de cabuda màxima. En tot cas, l’esdeveniment ha de concloure a les 01.00 hores com a màxim. 

Parcs i platges

A les de Mallorca, Menorca i Eivissa hauran d’estar tancats al públic entre les 22.00 i les 06.00 hores. 

Festes populars i fires

Es permet la realització de fires i mostres, d’acord amb la normativa COVID-19 específica per a mercats ambulants. Les activitats han de ser preferentment a l’aire lliure. Les paradetes de menjar tenen les mateixes limitacions que les terrasses de bars i restaurants.

Es permet la realització d’actes culturals, esportius i institucionals lligats a la celebració de festes populars, sempre que se segueixin les mesures per a la COVID-19 sectorials corresponents al tipus d’activitat. En qualsevol, cas es recomana que l’assistència s’organitzi per sistema de reserva prèvia. Els organitzadors han de garantir que no es generin riscs de aglomeracions ni se’n produeixin.

Es permet la realització de ballades populars fetes a l’aire lliure. Els participants han de dur mascareta fins i tot en el moment del ball.

No es permet la realització d’esdeveniments tipus sopar a la fresca, revetles ni correfocs.

El material promocional de les activitats (programes de festes, cartells, imatges digitals…) han d’especificar les mesures de prevenció i de control que s’hi apliquen.

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments d’un municipi a un altre, no es poden organitzar activitats que els promoguin o que, per experiència d’anys anteriors, es tengui coneixement d’aquests desplaçaments i de l’afluència de persones.

Les representacions culturals tradicionals (cossiers, cavallets, etc.) s’han de desenvolupar en un entorn en què es pugui garantir el control d’accés del públic, la capacitat màxima de l’espai i el manteniment de la distància social.

Establiments de restauració, oci nocturn i locals de jocs i apostes

Es permet el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants en espais interiors i en terrasses fins a la 01.00 h de cada dia a les illes de Mallorca i Eivissa i Menorca, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.

Pel que fa a la capacitat màxima per taula, serà de 4 persones en interior i de 8 en exterior. 

Aquestes mesures que afecten als sectors esmentats entraran en vigor dijous, 22 de juliol del 2021.

Amb el nou marc descrit, la pretensió del Govern de les Illes Balears és, en primer lloc, salvar vides —hem aconseguit ser un dels territoris europeus amb menys mortalitat—, contenir la pandèmia i aconseguir davallar la incidència del virus, protegir les persones més vulnerables, tenint en compte que es preveu que durant el període de vigència d’aquestes mesures s’aconseguirà que la major part de les persones majors de 16 anys hagin completat la vacunació. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt