Ara llegint
Presentat el projecte de reforma de la carretera general al seu pas per Talatí

Presentat el projecte de reforma de la carretera general al seu pas per Talatí

Presenta el projecte de reforma de la carretera general al seu pas per Talatí

El Consell Insular de Menorca ha presentat aquest divendres, 5 de juliol, el projecte de reforma per a la millora del tram de la carretera general al seu pas per Talatí de Dalt. En concret, les obres modernitzaran la carretera Me-1 entre el punt quilomètric 3+100 fins al 5+700.

El projecte s’aprovarà aquest dilluns, 8 de juliol, en Consell Executiu. L’ha redactat Rodrigo del Pozo, enginyer de Camins Canals i Ports, i les obres tenen un pressupost previst d’execució per contracte de 5,6 milions d’euros (IVA inclòs).

“És una prioritat reformar aquest tram de la carretera general per a fer-lo més segur per als conductors i per als veïns de la zona. És el nostre compromís amb ells i així ho farem. Presentam aquest projecte després de mesos de feina perquè, com hem dit sempre, volem unes carreteres modernes, segures i sostenibles. El projecte, principalment, elimina els girs a l’esquerra i millora la visibilitat en trams conflictius. És necessari i és el que es mereixen els ciutadans”, ha explicat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

El projecte inclou múltiples reformes per a fer la zona més segura. Per exemple, ampliar la plataforma de la carretera fins a assolir un mínim de 12 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,50 metres i vorals de 2,50 metres cadascun, amb bermes de 0,75m.

De la mateixa manera, també es contempla una millora del traçat en alçat per eliminar punts sense visibilitat suficient. I és que durant els estudis previs, el departament de Mobilitat ha constatat que entre el pk 5+300 i el pk 5+700 hi ha una successió de punts que no compleixen els requisits de la ‘Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras. Trazado’. “És un tram de carretera de traçat en recte, que genera una pèrdua greu de visibilitat en tot el tram i l’efecte de pantalla visual sobre la mateixa calçada. Davant aquesta situació, proposam solucions”, ha exposat Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.

Així mateix, en aquest tram s’ubica la intersecció amb el Camí d’Alcaidusset, al pk 5+500, costat Nord, i diversos accessos a finques rústiques sense canalitzar a ambdós costats, on les maniobres de gir s’efectuen sense disposar de suficient distància de visibilitat. D’acord amb el registre d’accidents de la DGT, aquest tram presenta un nombre d’accidents elevat, sent la tipologia més freqüent la col·lisió entre vehicles per encalçament, amb un percentatge significatiu per sortida de via. Aquesta tipologia és pròpia d’un tram en recta amb manca de visibilitat, limitacions d’avançaments i sense restricció d’accessos, que correspon amb el traçat longitudinal existent (canvi de rasant sense visibilitat).

Igualment, es formarà un carril addicional de maniobres i girs a la dreta entre els pk 3+320 i 4+000, en sentit Alaior-Maó, entre la intersecció d’accés al Camí de Talatí al pk 4+040, i l’entroncament amb la rotonda projectada en el nus amb la carretera Me-14 d’accés a l’aeroport, al pk 3+280.

També un carril addicional de maniobres i girs a la dreta entre els pk 3+500 i 4+560, en sentit Maó-Alaior, on es canalitzen totes les interseccions amb camions i accessos a finques ubicats al costat nord de la carretera en aquest tram.

Rotonda a nivell en direcció a l’Aeroport

“Igualment, es remodelarà la intersecció existent al pk 3+280 amb la Carretera Me-14, d’accés a l’Aeroport de Menorca i connexió amb la Carretera Me-12, incorporant una rotonda a nivell centrada que millora la seguretat, capacitat i funcionalitat del nus existent, eliminant la segregació de trànsit existent i ampliant el seu radi interior a 25 metres”, ha afegit Delgado.

Actualment, al pk 3+280 la carretera presenta en aquesta intersecció una tipologia de nus a nivell tipus rotonda lateral. Aquesta rotonda lateral presenta problemes de funcionalitat i seguretat per la segregació del trànsit que circula directament en sentit Alaior i Ciutadella, segons han constatat els tècnics. Els vehicles que circulen en sentit Maó han de realitzar el moviment a la rotonda, però els vehicles en sentit Ciutadella no han d’utilitzar-la. Així, els vehicles que sortint de la rotonda s’incorporen en sentit Ciutadella, utilitzen un carril central d’incorporació des de l’esquerra. Aquesta configuració de moviments, tot i que va reduir els freqüents accidents que hi havia en aquesta intersecció, genera problemes de seguretat viària en dos aspectes. Primer, la incorporació des del carril central al carril sentit cap a Ciutadella, amb un “cediu el pas” des de l’esquerra, resulta perillosa. I, segon, quan el trànsit és intens al carril en sentit cap a Ciutadella i s’omple el carril central d’espera per incorporar-se des de la rotonda, la cua de vehicles col·lapsa la pròpia rotonda, generant un greu problema de funcionalitat.

S’eliminen els girs a l’esquerra

A més, s’establirà la prohibició dels girs a l’esquerra a la resta d’interseccions i accessos existents al tram del projecte, la qual cosa, segons els tècnics, evitarà moltes col·lisions front-laterals i per encalçament, així com sortides de via per evitar col·lisions. Aquesta prohibició d’efectuar girs a l’esquerra als accessos a camins i finques del tram fa necessari habilitar un nus on poder realitzar canvis de sentit.

Enllumenat sostenible

En relació amb l’enllumenat, a la rotonda a nivell projectada al pk 3+280, per tractar-se d’un nus amb IMDs elevades entre la Carretera Me-1 (eix principal de la xarxa viària de Maó a Ciutadella), i la Carretera Me-14 (vial d’accés a l’Aeroport de Menorca), el projecte ha previst la il·luminació d’aquest punt singular per augmentar la seguretat vial, restituint i millorant l’enllumenat ja existent.

Al disseny del tipus de lluminària s’ha tingut en compte que, des de gener de 2019, Menorca gaudeix de la qualificació com a destinació Starlight. Aquesta qualificació acredita la qualitat del cel nocturn i situa l’illa com un dels millors llocs d’Europa per fer observacions astronòmiques. Aquest reconeixement implica el compromís de l’administració de protegir el cel nocturn i eliminar la contaminació lumínica.

Nou nus de canvi de sentit

Al pk 4+810, costat sud, s’ha projectat un nou nus a nivell canalitzat amb carril central de girs a l’esquerra i illeta lateral que permet realitzar els canvis de sentit, similar a altres nusos executats a la Carretera Me-1 en trams en recta on es compleix la distància de visibilitat necessària per a realitzar girs a l’esquerra.

Per millorar la seguretat viària s’ha definit una mitjana cebretjada d’un metre d’amplada i s’ha pintat de color vermell el carril central de gir i aturada, de 3,50 metres d’amplada.

“Aquest dilluns aprovarem de manera inicial el projecte durant el Consell Executiu. Després, continuarem la tramitació i quan el projecte s’aprovi definitivament el licitarem. La previsió és licitar les obres durant el primer trimestre de 2025. I, a la vegada, seguim avançant en la redacció dels projectes de reforma dels altres trams de la carretera general. És la nostra prioritat”, ha conclòs el president del Consell Insular de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt