Ara llegint
Govern i FELIB demanen a Madrid eliminar la taxa de reposició per poder completar les plantilles de Policia Local

Govern i FELIB demanen a Madrid eliminar la taxa de reposició per poder completar les plantilles de Policia Local

Nombrosos municipis de les Illes Balears estan mancats d’efectius de Policia Local, especialment després que des de 2012 s’hagi limitat la cobertura de places vacants. El Govern Balear ha plantejat avui eliminar la taxa de reposició per tal de poder completar les plantilles que estan mancades d’efectius.

La consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha plantejat en la Comissió de Coordinació de Policies Locals celebrada avui dematí una bateria de mesures per solucionar la situació actual de les plantilles de policies locals en els municipis de les Illes Balears.

En primer lloc s’ha acordat realitzar una sol·licitud conjunta al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a l’eliminació de la taxa de reposició anual. Cal recordar que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2012 i les successives lleis de pressupostos, han limitat la cobertura de places de les policies locals dels diferents ajuntaments de les Illes Balears.

L’any 2012, la taxa de reposició d’efectius va ser limitada a un 10% (únicament es podien cobrir un 10% de les jubilacions), mantenint-se aquest percentatge fins a l’any 2015, quan s’augmenta al 50%, no arribant al 100% fins a l’any 2016.

Això va suposar diversos anys en els quals la pèrdua de places no podia sortir a oferta pública i, per tant, els ajuntaments de les Illes Balears varen tenir un nombre d’efectius per sota del que es considerava necessari i encara ara no s’han recuperat. Per aquest motiu, la consellera Isabel Castro i el president de la FELIB, Antoni Sales, defensen la importància d’anul·lar aquesta limitació que impedeix adequar les plantilles a les necessitats actuals de les entitats locals.

Altres plans

Si aquesta sol·licitud no és acceptada, de forma subsidiària se sol·licitarà al Ministeri que permeti incloure en aquesta taxa les jubilacions de l’any en curs i les previstes l’any següent, així com les places dels efectius que realitzen segona activitat (labors administratives), perquè no computin i puguin ser oferides per cobrir serveis operatius.

Així mateix, des de l’administració autonòmica i des dels ajuntaments de les Illes Balears es continuaran desenvolupant els processos selectius ordinaris, donant compliment a les ofertes públiques d’ocupació d’acord amb els límits establerts pel Ministeri. S’executaran les ofertes d’ocupació pública ordinàries dels tres últims anys i s’aprovarà la convocatòria de l’any 2020.

En aquest sentit, la proposta de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització inclou també accions enfocades als sistemes selectius per a funcionaris de carrera amb la finalitat d’evitar la mobilitat d’opositors entre ajuntaments que, en detriment dels petits, impedeix cobrir adequadament les vacants.

D’una banda, es proposa fomentar el procés unificat per a la selecció de personal de nou ingrés, amb l’adhesió voluntària dels ajuntaments a la convocatòria, sent l’Escola Balear d’Administracions Públiques (EBAP) la responsable de la gestió dels processos.

Respecte dels processos descentralitzats, s’instarà als ajuntaments que realitzin els seus propis processos selectius a què facin coincidir les dates d’exàmens (almenys les del primer examen) per poder realitzar de forma unificada el curs de capacitació que serà impartit per l’EBAP en col·laboració amb els ajuntaments.

Aquest curs de capacitació començaria cada any al febrer i s’impartiria de forma descentralitzada per illes, excepte Formentera que ho realitzarà a Eivissa. Es preveu, així mateix, que és aquest curs anual ha d’haver-hi tants d’aspirants com a places ofertes amb la finalitat de que no quedin vacants.

D’altra banda, es proposa la creació d’una borsa única per illa, excepcional i transitòria, per facilitar la incorporació de personal interí en les vacants oferides per l’oferta pública d’ocupació, o en les previstes de l’any següent.

Els membres de la Comissió, disposen fins a final d’any per presentar aportacions a les propostes presentades aquest dilluns per la conselleria i s’han emplaçat a una nova reunió abans del dia 17 de gener de 2021.

Una vegada assumit aquest acord entre administracions, es modificarà la Llei 4/2013 de coordinació de policies locals de les Illes Balears i el Decret 40/2019 pel qual s’aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears per fer efectives aquestes accions.

La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, presidida per la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, és un òrgan de consulta i participació compost per representants del Govern dels Illes Balears, dels consells insulars, ajuntaments, Delegació de Govern, sindicats i de les direccions de policies locals de diversos municipis.

En la reunió celebrada aquest matí hi han participat la consellera Isabel Castro; el president de la FELIB, Antoni Salas; el director general d’Emergències i Interior, Jaume Barceló; la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino; el director de l’ISPIB, Vicenç Martorell; el secretari general de Delegació de Govern, Ramon Morey; el coordinador del programa de Policia Tutor, Rafel Covas; batles i batlesses i regidors de diversos ajuntaments, caps de policia de diversos municipis i representants dels sindicats UGT i CCOO.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt