Ara llegint
Pollença aprova un pressupost de 24 milions, amb un augment de 970.000 euros per a Serveis Socials

Pollença aprova un pressupost de 24 milions, amb un augment de 970.000 euros per a Serveis Socials

L’Ajuntament de Pollença ha aprovat, en el Ple extraordinari, els pressuposts generals per al 2021. La quantitat consolidada puja a 24.579.183 euros, fet que suposa un decrement del 2,93% respecte de l’any anterior i que compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del consistori. Pel que fa a aquesta baixada, cal destacar que s’ha aplicat “per prudència, davant l’evident baixada en la recaptació”.

Aquests pressupostos suposen un increment de la partida de Serveis Socials de fins a 970.000 euros així com una modificació de crèdit de 350.000 euros extres per comprar aliments i aportar ajuts econòmics d’”urgent necessitat”.

Segons el regidor d’Hisenda i Contractació, David Alonso, “són uns pressuposts austers respecte dels últims anys, amb un decrement en el capítol de despeses de l’1% en relació amb el pressupost del 2020” però també són “uns pressuposts socials ja que el nostre compromís és amb els veïns”.

L’equip de govern va assumir, ha explicat el segon tinent de batle, “el compromís de fer un esforç perquè ningú quedàs enrere, i per això els nostres Serveis Socials han tramitat tantes ajudes com han estat sol·licitades, lloguers que no es podien pagar,  s’han repartit aliments i productes de neteja, hem suspès ordenances i n’hem aplicat d’altres parcialment per ajudar el nostre teixit comercial i econòmic a més de repartir subvencions als nostres autònoms”. Una línia de treball i un compromís, ha afegit, que “volem mantenir per a aquest any i durant el temps que duri aquesta pandèmia”.

Pel que fa a la partida de personal cal destacar que es manté un increment del 0,9% seguint el que marca la Llei 11/2020 de pressuposts generals de l’Estat 2021.

En aquest capítol s’inclou el 100% de la carrera professional i la dotació de la contractació per via programa de caràcter temporal de tres places d’escala tècnica, com ara la d’enginyer de contractació de la qual, ha dit Alonso, “esperam tenir la convocatòria durant aquest mes de maig, així com tres places de treballadors socials per a l’Àrea de Serveis Socials”.

El pressupost general 2021 de l’Ajuntament de Pollença i el de l’empresa municipal EMSER, aprovats tots dos ahir capvespre, es varen començar a elaborar el passat mes d’agost, i el primer esborrany ja estava llest per setembre de 2020. No obstant això, ha explicat el regidor d’Hisenda i Contractació, “la dificultat de poder tenir una previsió d’ingressos ajustats a la realitat arran de la caiguda de l’activitat econòmica que ens ha suposat l’actual pandèmia i que tots estam patint, enguany hem preferit tenir un pressupost general més realista, amb l’exercici 2020 tancat, i així poder dotar adequadament les partides pressupostàries tant en el capítol de despeses com d’ingressos”.

Pel que fa a inversions corrents hem reduït la partida fins als 420.000€, en aquesta partida s’inclouen partides com el servei de digitalització de l’arxiu d’Urbanisme amb 60.000€, inversió en el projecte participatiu – parc de patinatge 35.000€, projecte de rehabilitació del Capitol 80.000€, etc. A més, en aquest pressupost recollim la incorporació d’inversions de l’any 2020, com poden ser l’adquisició de pisos d’acollida amb 350.000 euros, adquisició del solar per a habitatge VPO 400.000€, asfaltat de carrers i camins 1’3 milions d’euros €, rehabilitació i millora de carrers i plaça Major 1,8 milions, instal·lacions esportives Pollença 700.000€, reforma del carrer de Formentor i la plaça Miquel Capllonch 1,1 milions, entre d’altres, amb un muntant de més de 7 milions d’euros.

Pel que fa a les partides de despesa corrent és important destacar-ne alguns exemples com ara la partida de subvenció i adaptació dels vehicles autotaxi amb una quantitat que puja a 6.000€, així com l’adquisició de vehicles “tot mantenint el compromís de modernitzar la flota”. En aquest sentit cal recordar que l’any 2020 es van adquirir dos cotxes i dues motos i que el 2021 està pressupostada la compra d’una furgoneta i dues motos.

A l’Àrea de Medi Ambient les despeses atenen diferents accions com ara el control de plagues (20.000€), el servei de seguretat de platges (490.000 ) i el servei de condicionament de platges (50.000€).

En Educació destaquen les subvencions a les APIMA per escola matinera, la subvenció de llibres i material escolar per al curs 2020-2021 amb 20.000 € i la creació de la partida de contracte de gestió de la llar d’infants municipal de Pollença.

A Cultura les despeses es destinen a subvencions a les entitats d’àmbit cultural de Pollença i una subvenció de capital a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels per eliminar barreres arquitectòniques amb la quantitat de 30.000€. Al Museu de Pollença destaca la partida d’inversió per a l’adquisició d’obra de Santiago Rusiñol així com per a l’Any Costa i Llobera amb 16.000€.

L’Àrea de Joventut té diverses partides que fan referència a diferents projectes com el servei de voluntariat europeu, la modificació de conductes, inserció sociolaboral juvenil i prevenció de drogues.

A l’Àrea d’Esports, ha explicat Alonso, “mantenim partides d’activitats esportives, aquàtiques i socorrisme a la piscina municipal i les estades, així com les subvencions als nostres esportistes i clubs”.

L’estratègia de l’Ajuntament a l’Àrea de Turisme és molt clara: “Apostam per potenciar la marca Pollença”.

A Comerç es crea una nova partida de subvencions per a l’Associació d’Artesans amb 13.500€ i la partida d’ajudes d’emergència sanitària i ciutadana contra la pandèmia, de 150.000€. A més, s’ha signat un conveni amb el Govern dels Illes Balears i el Consell de Mallorca en el qual cada administració aporta una dotació de 150.000€ per a diverses línies de subvenció per al teixit empresarial i comercial, “subvencions que gestionarem des de l’Ajuntament”.

Les partides de Fires i Festes es veuen reduïdes “per la dificultat en què ens trobam per poder organitzar grans celebracions”.

En Administració electrònica es duu a terme la unificació de diverses partides en una única que suposa una inversió de 60.000€ per a equipament i material informàtic.

Participació Ciutadana disposa d’una partida per al servei d’assistència tècnica amb 28.000€ i a Igualtat hi ha una partida de servei d’assistència tècnica de 25.000€.

Finalment, pel que fa a l’Àrea de Transparència, cal ressaltar els canvis introduïts en les bases d’execució, pel que fa a contractes menors i contractes menors d’obres, ja que ara es publiquen tots en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Pollença que es pot consultar públicament a través del web del consistori. L’objectiu, conclou el regidor d’Hisenda i Contractació, “és facilitar als nostres autònoms i petits empresaris poder treballar per a l’administració”.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt