Ara llegint
Eivissa prepara un reglament per a la protecció del medi nocturn que reduirà la contaminació lumínica

Eivissa prepara un reglament per a la protecció del medi nocturn que reduirà la contaminació lumínica

El Departament de Presidència i Gestió Ambiental ha obert un període de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Reglament de protecció del medi nocturn de l’illa d’Eivissa, que ha de servir per disminuir la contaminació lumínica, sent aquesta una àmplia reivindicació històrica de diversos sectors de la societat. El termini romandrà obert fins dia 6 de maig.

Així, de conformitat amb el que preveu la llei de procediments administratius, es demana a aquelles persones i organitzacions més representatives que puguin veure’s afectades pel futur d’aquest reglament, la seva opinió sobre quins són els problemes que s’han de solucionar amb aquest reglament; la necessitat i oportunitat de la seva aprovació; els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

El conseller de Presidència i Gestió Ambiental, Vicente Roig, ha fet una crida “a totes les associacions ecologistes, empresarials, científiques, sectorials que puguin veure’s afectades per la il·luminació nocturna a que facin arribar les seves idees, propostes, o problemes que hagin detectat envers la contaminació lumínica a la nostra illa, perquè aquest reglament no és un reglament només del Consell, ha de ser de tots els eivissencs”.

Els objectius del reglament són complir el previst per la Llei 3/2005 per a l’illa d’Eivissa, especialment en els aspectes de la llei que requereixen un desenvolupament reglamentari per ser completats, i també complementant altres aspectes previstos en la llei, si es considera convenient.

Entre els múltiples aspectes que, en major o menor mesura, pot regular el reglament, cal destacar:

 • Zonificació lumínica: classificació del territori insular per zones, segons el previst per la llei, en funció de la seua vulnerabilitat a la contaminació lumínica, especialment les àrees de més valor natural i ambiental, incloses aquelles catalogades com a Xarxa 2000 i possibles punts mereixedors de protecció per a l’observació del firmament, i la salut de les persones.
 • Definició dels paràmetres tècnics fonamentals de les instal·lacions d’enllumenat exterior segons aquesta zonificació i aplicació a cada una de les zones: FHSinst (%) i radiància espectral de les fonts de llum.
 • Determinar els nivells màxims d’il·luminació admissibles en enllumenat exterior, per zones, característiques i ús d’aquestes, règim estacional i horaris.
 • Condicions aplicables als enllumenats interiors si produeixen intrusió lumínica cap a l’exterior.
 • Restriccions, condicions i característiques requerides per als sistemes d’il·luminació ornamental d’elements d’interès històric.
 • Les prescripcions addicionals aplicables als aparells d’il·luminació, en funció de les zones establertes i dels nivells màxims fixats.
 • Condicions addicionals per als contractes d’obres, subministraments i serveis que subscriguin les administracions públiques i que estiguin relacionats amb aquest àmbit.
 • Regular la concessió d’ajudes i de subvencions amb els recursos de la recaptació del fons econòmic creat per la llei.
 • Complementar la tipificació de les sancions previstes en la llei.
 • Determinar els òrgans competents a l’illa d’Eivissa en matèria d’inspeccions i sancions.
 • Establir els terminis d’adaptació a la llei i al reglament de les instal·lacions existents.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt