Ara llegint
El Govern allibera 15 milions perquè els consells insulars els reparteixin entre els centres de treball tancats

El Govern allibera 15 milions perquè els consells insulars els reparteixin entre els centres de treball tancats

El Consell de Govern ha autoritzat el repartiment del fons i la formalització de convenis amb els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per concedir els ajuts de 1.500 euros per centre de treball i mes, durant un període de fins a tres mesos.

Aquests ajuts estan dirigits a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i en d’altres afectats per les restriccions del 2021 i s’han de començar a cobrar en breu, segons s’ha explicat des del Govern Balear en roda de premsa.

Aquesta mesura forma part del pla d’ajudes d’acompanyament acordat el passat 15 de gener en el marc del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

Aquest pla d’ajudes, un paquet de mesures per valor de 103,5 milions d’euros, inclou la creació d’un fons obert a tots els sectors productius afectats per les restriccions, dotat amb 30 milions d’euros, finançat a parts iguals entre el Govern de les Illes Balears, amb una aportació de 15 milions, i els consells insulars, amb els altres 15 milions.

L’acord aprovat pel Consell de Govern estableix el repartiment de l’aportació de 15 milions de la Comunitat Autònoma, autoritza la formalització dels corresponents convenis amb els consells insulars i faculta la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per tramitar els expedients administratius i de despesa derivats d’aquest Acord.

El repartiment s’ha fet sobre la base del teixit empresarial dels sectors afectats. D’acord amb la informació estadística disponible del teixit empresarial dels sectors afectats a cada illa, els 15 milions aportats pel Govern es distribueixen en 11.280.000 € per al Consell de Mallorca, 2.380.000 € per al Consell d’Eivissa, 1.125.000 € per al Consell de Menorca i 210.000 € per al Consell de Formentera, quanties a les quals s’haurà d’afegir una aportació equivalent per part de cadascun dels consells insulars per convocar ajuts a cada illa.

L’objectiu és compensar la pèrdua econòmica i proporcionar liquiditat als negocis afectats, i a la vegada garantir la continuïtat de la seva activitat. La quantia dels ajuts serà de 1.500 € per centre de treball i mes durant un període de fins a tres mesos (gener, febrer i març), sempre que aquell mes sigui vigent algun tipus de restricció per causes sanitàries. Els beneficiaris podran computar fins a dos centres de treball. En el cas de Mallorca, els ajuts arribaran fins als 6.000 € en total per centre de treball, atès que abans de Nadal es varen aprovar ajuts per valor de 1.500 € més.

Renda social garantida

D’altra banda, també el Consell de Govern ha aprovat avui el Decret llei 1/2021, que permetrà a la Conselleria d’Afers Socials i Esports avançar el pagament de la renda social garantida (RESOGA) a les famílies sense ingressos econòmics de les Illes Balears a les quals s’hagi desestimat l’ingrés mínim vital (IMV), totalment o parcialment, i compleixin els requisits de la prestació autonòmica.

Així doncs, en lloc de, com es feia fins ara, dur a terme una revisió prèvia abans de concedir la renda social, amb el temps que això suposa, la revisió es farà a posteriori. D’aquesta manera, serà suficient que les persones sol·licitants presentin la sol·licitud de renda social ―o que ja l’hagin presentat― una vegada que es tengui la resolució denegatòria de l’IMV, i presentin una declaració responsable que indiqui que compleixen els requisits de la prestació econòmica autonòmica. La revisió es farà a posteriori i, si no es compleixen els requisits de concessió o aquests es deixen de complir, se suspendrà el pagament i s’exigirà el retorn de les quanties rebudes indegudament.

L’objectiu és evitar que les famílies sense ingressos que duen mesos esperant cobrar l’ingrés mínim vital (IMV) i a les quals finalment se’ls ha denegat perquè no compleixen algun dels requisits, puguin accedir directament a la renda social i no estiguin més temps sense cobrar.

A més, aquest Decret llei incorpora noves mesures per agilitzar el pagament d’ajudes als sectors afectats per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia, en el sentit que no sigui necessària la justificació de les despeses inferiors a 6.000 euros, i no tan sols la de les inferiors a 3.000 euros, com s’havia establert el passat mes de maig, i per a les quals s’admet una declaració formal de la persona física o de l’entitat beneficiària, sense perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

Mesures fiscals

D’altra banda, aquest Decret llei incorpora noves mesures fiscals addicionals per a les empreses de les Illes Balears per a aquest any davant els efectes econòmics de la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Així, el Govern aplicarà una reducció de l’impost sobre actes jurídics documentats per tal de facilitar a empreses i autònoms les operacions per allargar el terminis de devolució o altres modificacions de préstecs concedits a través dels programes públics d’avals per facilitar finançament, com ara les línies ISBA, avalades pel Govern de les Illes Balears, o les línies ICO de l’Institut de Crèdit Oficial, avalades per l’Estat.

En concret, el Govern redueix en un 95 % el tipus de gravamen en la formalització de documents notarials relatius a aquestes operacions de finançament empresarial no exemptes a aquest impost.

Ecotaxa

Per últim, en relació amb l’impost sobre estades turístiques, el Govern estén per a l’exercici del 2021 la supressió de l’ingrés a compte que anualment s’havia de fer el mes de setembre sobre la base de les previsions d’ingressos per a tot l’any en el règim d’estimació objectiva ―com ja es va fer per a 2020―, sense perjudici de l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació, el 2022, de la quota que es meriti al llarg de tot l’exercici de 2021.

Així mateix, per als empresaris que així ho decideixin, es facilita el canvi del règim d’estimació de la base imposable amb una ampliació (fins al 31 de març) del termini per passar del règim d’estimació objectiva al d’estimació directa, i també a la inversa. En aquest sentit cal recordar que en el règim d’estimació directa es liquida l’impost sobre la base dels ingressos rebuts dels contribuents i no sobre la base d’un càlcul estimatiu en funció de les dades d’anys anteriors. El canvi que es pugui fer, a més, ja no implicarà romandre dos exercicis en el mateix règim d’estimació.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt