Ara llegint
La revisió de la Llei de residus fomenta la venda a granel i promou un sistema per a la devolució dels envasos

La revisió de la Llei de residus fomenta la venda a granel i promou un sistema per a la devolució dels envasos

La revisió de la Llei de residus fomenta la venda a granel i promou un sistema per a la devolució dels envasos

El Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana el Reial Decret d’Envasos i Residus d’Envasos que suposa una revisió integral de la normativa espanyola en aquesta matèria alineada amb els objectius de la Unió Europea i que permetrà avançar en la implantació de l’economia circular i assolir els nous objectius de reciclatge d’envasos per al 2025 i el 2030.

El text revisa en profunditat la normativa que ha estat en vigor durant més de dues dècades i estableix nous objectius i mesures concretes per als envasadors, distribuïdors i administracions. Entre les principals novetats s’inclouen mesures orientades a la prevenció de resdius, el foment de la venda a granel dels productes, l’augment dels envasos reutilitzables i la promoció del reciclat i el marcatge dels productes.

El Reial decret persegueix transposar i aplicar la Directiva de la Unió Europea sobre envasos de plàstic d’un sol ús; impulsar la prevenció en la producció de residus d’envasos i la seva reutilització i assolir els objectius de recollida separada d’ampolles de plàstic d’un sol ús establerts a la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular i confirmar-ne el compliment, de cara a l’establiment del sistema de dipòsit, devolució i tornada (SDDR).

Així mateix, també es desenvolupa el règim de responsabilitat ampliada del productor per a tots els envasos i residus d’envasos, de manera que els productors afectats assumeixin el cost total de la gestió d’aquests residus, tenint en compte que cal fer el finançament que aportin els productors amb criteris deconomia circular.

Alhora, s’establiran mecanismes per incrementar la transparència en la informació d’envasos i residus d’envasos, i un seguiment i control adequat de les obligacions sobre posada al mercat de productes i gestió dels seus residus per part dels productors de productes i organitzacions del sector.

Per això es crea la secció d’envasos al Registre de Productors de Producte, en què s’hauran d’inscriure tots els productors i al qual hauran de remetre anualment informació sobre la posada al mercat d’envasos, la gestió dels seus residus i la gestió financera de els sistemes.

Durant la tramitació, el reial decret ha rebut observacions per part dels sectors i departaments ministerials implicats després d’haver estat sotmès a informació pública, que han estat ateses en un percentatge ampli i ha obtingut dictamen favorable del Consell d’Estat. Així, el document s’alinea amb la normativa comunitària en prevenció i reutilització i és plenament coherent amb el grau d’ambició del Reglament comunitari en la matèria. De la mateixa manera, aquest paquet normatiu forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb la seva aprovació es dona compliment complet a la fita 178 del mateix.

Objectius de prevenció i reducció de residus

Entre les novetats principals que presenta el text final del Reial decret s’inclouen mesures orientades a la prevenció de residus. Així, estableix objectius nacionals de caràcter orientador, que no són aplicables de manera sectorial ni a un tipus específic de producte envasat. Pel que fa als objectius quantitatius de reducció coincideixen amb els establerts a la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular, aplicats a aquest flux d’envasos, i marca un objectiu per al 2030 de reducció del 20% per a les ampolles de plàstic d’un només ús respecte als nivells del 2022.

Fomentar la venda a granel d’aliments

Per part seva, els comerços detallistes d’alimentació han d’adoptar les mesures necessàries per presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres. Aquesta obligació no s’aplicarà a les fruites i hortalisses envasades en lots d’1,5 quilograms o més, ni a les fruites i hortalisses que s’envasin sota una varietat protegida o registrada o tinguin una indicació de qualitat diferenciada o d’agricultura ecològica, així com a les fruites i hortalisses que presenten un risc de deteriorament o minvament quan es venen a granel, les quals es determinaran per ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, en el termini de sis mesos des de lentrada en vigor daquest Reial decret.

Un cop publicada aquesta llista, els comerços disposaran d’un termini de sis mesos per adaptar la venda de les fruites i hortalisses que no entrin en aquests supòsits.

Per fomentar la venda a granel d’aliments, especialment en aquells casos en què l’envàs no aporta cap valor afegit al producte, els comerços detallistes d’alimentació la superfície dels quals sigui igual o més gran de 400 metres quadrats destinaran almenys el 20% de la seva àrea de vendes a l’oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables.

Augment d’envasos reutilitzables

En aquesta línia, també s’han inclòs mesures per fomentar l’augment de la proporció d’envasos reutilitzables comercialitzats i dels sistemes de reutilització d’envasos de manera respectuosa amb el medi ambient i de conformitat amb el Tractat de la UE, sense comprometre’n la higiene els aliments ni la seguretat dels consumidors.

Així, els comerços detallistes d’alimentació que venguin a granel aliments i begudes hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables per part dels consumidors, que seran els responsables del condicionament i la neteja. Aquests recipients poden ser rebutjats pel comerciant si estan manifestament bruts o no són adequats, i queden exempts de la responsabilitat pels problemes de seguretat alimentària que es puguin derivar de la utilització dels recipients aportats pels consumidors.

La reutilització d’envasos de beguda al canal domèstic implicarà un estalvi de costos, derivat d’una banda de la menor fabricació d’envasos d’un sol ús, i de l’altra de la desaparició dels costos de gestió dels residus la generació dels quals s’ha evitat .

Promoció de reciclatge i marcatge

D’acord amb la directiva europea, el Reial decret fomentarà també la utilització de materials obtinguts a partir de residus d’envasos reciclats. En aquest sentit, estableix percentatges recomanats de plàstic reciclat en els envasos per al 2025 i el 2030, que sí que seran obligatoris, per mandat comunitari, en el cas de les ampolles de plàstic d’un sol ús.

D’altra banda, la norma disposa les obligacions de marcat a partir de l’1 de gener del 2025, un plantejament que el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) va traslladar als envasadors el 2021 per facilitar-ne l’adaptació voluntària. Val a dir que la simbologia del marcat queda a lliure criteri del productor. D’altra banda, queda prohibit el marcatge d’envasos amb les paraules «respectuós amb el medi ambient» o qualsevol altre equivalent que pugui induir a abandonar-lo a l’entorn.

Responsabilitat ampliada del productor

Pel que fa a la Responsabilitat ampliada del productor (RAP), aquest Reial decret estableix l’ampliació de les obligacions als productors que posin al mercat envasos comercials i industrials, fins ara exceptuats segons la Llei d’Envasos i Residus d’Envasos. A més, implicarà diferents adaptacions per als Sistemes col·lectius de la RAP (SCRAP) d’envasos domèstics constituïts fins ara.

En concret, en els casos de compliment col·lectiu de les obligacions del productor, la contribució haurà d’estar modulada per a cada tipologia d’envasos similars, tenint en compte la naturalesa i quantitat de material utilitzat en la fabricació, la durabilitat, que es puguin reparar, reutilitzar i reciclar-ne, la superfluïtat, la quantitat dels materials reciclats que continguin, la presència de substàncies perilloses o altres factors que afectin la facilitat per a la reutilització, el reciclatge dels residus d’envasos o la incorporació de materials reciclats, entre d’altres. I s’haurà d’establir a les contribucions financeres a afrontar pels productors una bonificació quan el producte compleixi criteris d’eficiència, o bé una penalització quan el producte incompleixi aquests criteris.

Així mateix, la norma disposa que els SCRAP en matèria d’envasos domèstics finançaran, a més dels costos de gestió dels envasos recollits separadament, els costos derivats dels residus d’envasos recuperats de la fracció resta, de la fracció inorgànica dels sistemes humit- sec (quan no apliqui l’excepció prevista a la Llei 7/2022, de 8 d’abril) i de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt