Ara llegint
El Govern Balear prohibeix les trobades fora del nucli de convivència a Mallorca i Eivissa

El Govern Balear prohibeix les trobades fora del nucli de convivència a Mallorca i Eivissa

Nova mesura per evitar contagis de la covid-19. A partir de dimecres no serà possible reunir-se amb persones de fora del nucli de convivència a Mallorca i Eivissa. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern de les illes Balears, Pilar Costa, després de la celebració avui dematí Consell de Govern que també ha acordat ajornar l’entrada en vigor de les restriccions relatives al tancament de bars, restaurants, gimnasos i grans superfícies, que serà finalment dimecres 13 de gener.

Costa ha precisat algunes excepcions, com per exemple que les persones que viuen totes soles es podran integrar en una unitat de convivència considerada com a única unitat de covivència ampliada. Els menors de pares separats també es poden reunir amb els seus progenitors, i les parelles que no viuen a la mateixa casa es podran veure. Finalment, també queden exempts d’aquesta mesura cuidadors, acompanyants de menors o de persones vulnerables.

En aquestes limitacions, no s’hi inclouen les activitats laborals, els transports, els centres docents i altres.

Les mesures romandran en vigor en principi per un termini de dues setmanes, concretament fins al 30 de gener.

La consellera Costa ha reconegut que la covid “està lluny de ser eradicada a les Illes Balears” i ha recordat que la incidència acumulada Mallorca és actualment de 617 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies.

Pel que fa als indicadors epidemiològics, cal dir que, a data 8 de gener de 2021, totes les illes es troben molt enfora dels que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) considera fora de la situació de risc, és a dir, unes IA14 inferiors als 60 casos per 100.000 habitants i unes taxes de positivitat inferiors al 3%.

El conjunt de les Illes Balears presenta una IA14 de 602,72 casos per 100.000 habitants i, en els darrers set dies (IA7), 314,93 per cada 100.000 habitants. D’altra banda, la taxa de positivitat a catorze dies és del 10,21%, mentre que a 7 dies és del 10,50%.

Per illes, Mallorca presenta una IA14 de 627,09 casos per 100.000 habitants (IA14) i, en els darrers set dies (IA7), 311,37 per cada 100.000 habitants. D’altra banda, la taxa de positivitat a 14 dies és del 10,27%, mentre que a 7 dies és del 10,06%.

Eivissa presenta una IA14 de 567,22 casos per 100.000 habitants, mentre que l’IA7 és de 383,33 casos per 100.000 habitants. D’altra banda, la taxa de positivitat a 14 dies és del 15,71% i a set dies del 19,35%.

Menorca presenta una IA14 de 258,04 casos per 100.000 habitants i una IA7 de 165,96 per 100.000 habitants. Així mateix, la taxa de positivitat a 14 dies es troba en un 6,08% i a set dies en un 7,71%.

Formentera presenta una IA14 de 206,42 casos per 100.000 habitants i té una IA7 per 100.000 habitants de 66,06. Finalment, la taxa de positivitat a 14 dies es troba en un 8,87% i a set dies en un 8,79%.

De l’anàlisi d’aquests i d’altres indicadors que recull l’informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de 9 de gener de 2021 es desprèn que Menorca presenta una evolució epidemiològica més controlada, si bé no consolidada, i amb indicadors que no permeten fer concessions a l’optimisme, i que Formentera presenta una evolució cap a la recuperació d’una situació de normalitat després de l’eclosió de contagis que es va produir ara fa dues setmanes, si bé es troba encara enfora de la normalitat.

Per contra, Eivissa i Mallorca continuen en una línia, o bé d’ascens ràpid o bé d’evolució molt lenta cap a la millora tot partint d’una situació de risc extrem. En aquest context, i per mor del sobreesforç d’atenció a la COVID-19, la capacitat de mantenir un funcionament ordinari dels recursos hospitalaris del sistema sanitari públic a ambdues illes o bé ja s’ha vist afectada o bé es troba molt propera a aquesta situació.

Per aquest motiu, la Conselleria de Salut i Consum ha proposat al Consell de Govern elevar a nivell 4 el nivell d’alerta sanitària de l’illa d’Eivissa i mantenir en el seu estat els nivells d’alerta aplicables a la resta d’illes, així com establir noves mesures excepcionals per a les illes de Mallorca i d’Eivissa, adreçades a reduir en tot allò que sigui possible el contacte social entre aliens.

Pel que fa les restriccions addicionals aprovades pel Consell de Govern per a Mallorca i Eivissa, afecten diversos àmbits. Tot seguit se’n sintetitzen les més rellevants:

Celebracions populars

Queda prohibida la celebració de festes populars, tant si són d’iniciativa i promoció pública com privada, i també totes les celebracions de caire cultural, lúdic o esportiu derivades o que formin part de la programació d’aquestes festivitats.

Activitat de restauració

Se suspèn l’activitat de bars, cafeteries i la resta d’establiments de restauració, els quals només podran desenvolupar activitat de venda de menjar i beguda per emportar (fins a les 22.00 hores) o a domicili (fins a les 24.00 hores). Hauran de concloure la seva activitat com a màxim a les 24.00 hores.

S’exceptuen els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per ús exclusiu dels seus clients allotjats, sens perjudici que també puguin fer serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. També s’exceptuen els serveis de restauració integrats a centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i els serveis de menjador escolar o de caràcter social; i altres serveis de restauració de centres de formació i els serveis de restauració dels centres de treball.

Activitat comercial

Tots els establiments comercials han de concloure la seva activitat a les 20.00 hores, llevat de les benzineres i els establiment dedicats al comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat), així com farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària i jardineria i manteniment i reparació de vehicles de motor.

Tots els establiments comercials, centres comercials i recintes comercials han de reduir al 50% la capacitat dels aparcaments o espais destinats a vehicles dels clients.

Els establiments de comerç minorista amb una superfície d’exposició i venda al públic inferior als 700 ma l’illa de Mallorca i 400 m2 a l’illa d’Eivissa han de reduir la capacitat al 30% de l’habitual i han de romandre tancats els diumenges i festius.

Resta prohibida l’obertura al públic dels establiments comercials, grans superfícies i centres comercials que disposin de més de 700 m2 a l’illa de Mallorca i 400 m2 a l’illa d’Eivissa de superfície destinada a exposició i venda al públic, llevat dels establiments o part d’aquests establiments que estiguin destinats exclusivament al comerç essencial definit a l’apartat primer o dedicats a farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, i centres de veterinària i jardineria, i venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, els quals poden obrir amb una reducció de la capacitat del 30% respecte de l’ordinària en el nivell 4.

En el cas d’establiments industrials amb venda a professionals que superin aquesta superfície, es permetrà l’accés a la botiga per a la recollida de comandes.

Si aquests espais comparteixen superfície amb altres de productes no essencials, la superfície oberta i accessible al públic haurà d’estar delimitada amb elements físics.

Es permet la recollida al local dels productes comanats presencialment o a distància amb anterioritat a l’eficàcia d’aquesta prohibició, o els comanats telefònicament o telemàticament. Es permet també l’activitat de repartiment a domicili.

S’exceptuen també d’aquesta obligació de tancament les sales de cinema situades als centres comercials, les quals podran desenvolupar la seva activitat de conformitat amb les normes que s’hi apliquen, d’acord amb les restriccions establertes en aquest acord per a Mallorca i Eivissa.

Activitat cultural i lúdica

Resten prohibides les activitats culturals amb presencia de públic, amb l’excepció de teatres, auditoris i cinemes i circs de carpa, els quals hauran de reduir l’accés de públic al 30% de la seva capacitat total autoritzada. Restarà prohibit en qualsevol cas el consum d’aliments i begudes al seu interior.

Resta prohibida l’activitat d’spas, jacuzzis i establiments o centres de serveis anàlegs, desenvolupada a espais tancats, ja es tracti d’establiments dedicats en exclusiva a aquesta activitat o d’instal·lacions d’aquesta casta situades a establiments hotelers, instal·lacions esportives o de qualsevol altra naturalesa.

Esdeveniments esportius i pràctica esportiva

Es prohibeix l’assistència de públic als esdeveniments esportius de qualsevol categoria.

Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions esportives cobertes on no es desenvolupi el currículum d’ensenyaments oficials reglats. S’exceptuen d’aquesta obligació:

  • Les instal·lacions en què es dugui a terme alguna activitat esportiva federada organitzada, les quals poden romandre obertes únicament mentre es duguin a terme els entrenaments dels esportistes federats i s’hi ha de limitar l’accés als esportistes i als seus entrenadors. Aquesta activitat es regeix per la normativa i els protocols específics que hi són aplicables.
  • Les instal·lacions en què es dugui a terme una activitat dirigida individualitzada, és a dir, amb la presència d’un sol entrenador que dirigeix un sol esportista dins l’espai esportiu.

Transports

Els autobusos interurbans tenen limitada la cabuda: només es poden ocupar les places amb seient i no es poden admetre passatgers que viatgin drets. Pel que fa a la cabuda del vehicle, s’exceptua el passatge amb mobilitat reduïda, el qual pot fer servir el servei malgrat s’hagi assolit el límit màxim d’ocupació.

Els serveis de tren i metro tenen limitada la cabuda i només es poden ocupar els seients i les places de persones dretes senyalitzades expressament al terra.

Aquesta norma no és aplicable a les persones amb mobilitat reduïda, les quals poden emprar el servei malgrat s’hagi assolit el límit màxim d’ocupació.

Altres recomanacions

L’acord inclou diverses recomanacions de caire general per a la població, com per exemple romandre a casa a partir de les 20.00 hores o visitar els establiments comercials de manera individual o en grups de dues persones del mateix nucli de convivència, llevat d’infants a càrrec, persones amb discapacitat o persones dependents.

També s’aconsella no fer servir el transport públic col·lectiu si es forma part d’un grup de risc enfront de la COVID-19, fer els trajectes en silenci, planificar-los prèviament si és possible per evitar les hores de més aglomeració, fer servir de forma preferent la targeta ciutadana, intermodal o targeta bancària per accedir-hi a fi d’evitar l’ús del pagament en efectiu, i atendre en tot moment les instruccions del personal de servei i les informacions que es facilitin en panells, aturades i estacions.

Limitacions a les reunions

Pel que fa a les limitacions a les reunions, únicament es permeten les reunions familiars i socials de les persones que pertanyen al mateix nucli de convivència, tant en espais públics com privats i tant a l’interior com a l’exterior.

S’exceptua de les limitacions establertes en l’apartat anterior les persones que viuen totes soles, que poden formar part d’una única unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència pot integrar només una única persona que visqui sola. També s’exceptua la reunió de persones menors d’edat amb els progenitors, en el cas que visquin en domicilis diferents, i la reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents. Així mateix, s’exceptua la cura, l’atenció o l’acompanyament a persones menors d’edat, persones grans o dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius justificats.

No estan incloses en la limitació prevista les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen ensenyaments a què fa referència l’article 3 de la Llei orgànica d’educació, incloent-hi l’ensenyament universitari, ni aquelles per a les quals s’estableixen mesures específiques en el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, com ara les activitats esportives o culturals.

Les mesures exposades romandran vigents des de dimecres, dia 13, fins al 30 de gener.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt