Ara llegint
Els veterinaris aclareixen “confusions” de la Llei de Benestar Animal

Els veterinaris aclareixen “confusions” de la Llei de Benestar Animal

Els veterinaris aclareixen "confusions" de la Llei de Benestar Animal

Demà divendres entra en vigor a tota Espanya la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que té l’objectiu de regular el reconeixement i la protecció de la dignitat dels animals per part de la societat i la finalitat de definir el marc normatiu que permeti assolir la màxima protecció dels seus drets i benestar. La Llei, aprovada el passat mes de març, consta de 81 articles i diverses disposicions addicionals.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) considera que és una norma necessària i positiva perquè suposa un avanç en les garanties i la protecció dels animals, en general, i d’aquells que viuen en l’entorn humà en particular. “Els veterinaris estam d’acord en la conveniència d’una llei que abordàs una qüestió que fins ara només estava regulada per normatives autonòmiques, i que dóna força i recolza la sensibilitat social existent cap els animals”, explica al respecte Ramon Garcia, president del COVIB.

Norma “complexa” que genera confusió

Però, per altra banda, el COVIB es mostra crític amb la “complexitat de la norma” i considera necessari aclarir conceptes per evitar confusions que puguin generar problemes al propi col·lectiu i als propietaris d’animals de companyia.

“La norma ha estat envoltada de controvèrsia i incertesa des del primer moment i la seva llarga i complexa tramitació ha generat molt de debat i, sobretot, inseguretat i dubtes en diferents àmbits, especialment en el nostre”, apunta Garcia. “El Col·legi ha hagut de fer molta feina per dur al plànol quotidià tot el que fa referència a la llei, atendre moltes consultes sobre qüestions que ni nosaltres mateixos enteníem i presentar al·legacions, coincidint amb altres Col·legis, que en part han estat incorporades. Un dels principals problemes amb què es trobà la Llei en la primera fase de tramitació va ser que no comptava amb la participació ni la veu del professional veterinari, un fet inaudit que acabà sent corregit per part del Ministeri”, afegeix.

El president del COVIB ha mostrat la seva frustració amb la interrupció del desenvolupament reglamentari de la norma, un fet que ha situat al llarg de mesos en un escenari d’incertesa absoluta molts col·lectius que treballen amb animals i als que afecta la seva entrada en vigor.

“La conjuntura política ha paralitzat el procés d’elaboració dels reglaments que permetrien haver concretat els requisits i procediments de moltes de les matèries regulades. Ara no sabem quan es reprendrà la feina, des de quin departament ministerial s’abordarà, si es manté o no la DG dels Drets dels Animals, quines seran les prioritats ni si les idees i sensibilitats actuals es mantindran o seran distintes. Haurem d’esperar i fer feina amb les eines que ens deixa el text publicat”, assenyala Garcia.

En el transcurs dels darrers mesos, el COVIB ha organitzat jornades informatives dirigides als seus col·legiats, ha difós totes les comunicacions que al respecte han arribat i ha atès totes les consultes des del seu departament tècnic i jurídic, consultes a les que no sempre ha estat possible donar resposta donada la complexitat i les mancances del contingut de la Llei.

Ramon Garcia s’ha detingut en algunes de les dificultats amb les que es pot trobar un professional veterinari, a partir de demà, amb l’entrada en vigor de la llei.

Eutanàsia

La pràctica de l’eutanàsia només estarà justificada amb l’única finalitat d’evitar el patiment per causes no recuperables que comprometi seriosament la qualitat de vida de l’animal o quan concorrin motius de seguretat per a les persones o la salut pública, i sempre sota control i criteri veterinari. Segons el COVIB, l’aplicació de la Llei en aquest punt generarà problemes quan s’hagi de plantejar un cas específic de tractament al que un propietari no pot fer front del cost o un cas d’agressivitat. S’ha traslladat aquest punt al Ministeri per poder tenir més garanties.

Intrusisme

La creació d’un registre professional del comportament animal pot donar peu a casos intrusisme professional. Des del COVIB s’entén que l’única figura que pot diagnosticar i prescriure un tractament és un titulat veterinari, circumstància que no queda suficientment clara.

Paper del veterinari municipal

Malgrat que bona part de les matèries regulades afecten de ple als ajuntaments, competents en pràcticament la gran majoria de temes relacionats amb els animals de companyia, a la Llei ni apareix una figura que és clau: la del veterinari municipal. A les Illes Balears hi ha molt pocs municipis que comptin amb aquest professional. I els que hi ha, és veuran molt afectats per aquesta norma, que els condicionarà directament a la seva feina. El COVIB considera que s’ha perdut una bona oportunitat per ordenar tots aquests assumptes.

Colònies felines

La llei estableix el marc normatiu per a la gestió de colònies felines en llibertat, una gestió que recau en les administracions locals o municipals i una realitat en la pràctica totalitat de municipis. S’han establert moltes obligacions per als ajuntaments i per a la ciutadania i s’ha incidit en tots els aspectes relacionats amb el benestar dels moixos, però s’han plantejat només de passada els aspectes negatius associats, com les molèsties als veïnats, l’impacte sobre la biodiversitat o el risc per a la salut pública, deixant un marge molt estret de maniobra als responsables municipals que les hauran d’autoritzar. Sigui com sigui, l’obligació d’esterilitzar tots els moixos que marca la Llei és un punt molt positiu perquè a llarg termini es pot arribar al control d’aquestes poblacions.

Llistes positives d’animals de companyia

En principi són una mesura positiva i permetran que estiguin clars els criteris per poder tenir una determinada espècie d’animal de companyia. Ara bé, el necessari desenvolupament reglamentari i els llargs terminis d’aplicació generen gran incertesa i confusió als titulars d’animals que no siguin cans, moixos o fures.

En el vessant positiu, el COVIB destaca alguns aspectes com la regulació que estableix la Llei de la cria d’animals en considerar que la cria té una incidència directa no només en la proliferació no desitjada d’animals sinó en el seu comportament futur. També l’ampliació de la identificació obligatòria dels cans a moixos i fures, amb xip, i d’aus, mitjançant l’anellament, l’obligatorietat de l’assegurança de responsabilitat civil, l’aplicació de mesures com evitar l’ús del collars elèctrics, etc. i, en definitiva, la constitució d’un marc normatiu allà on els particulars podran acudir per conèixer un poc més les seves obligacions amb els animals de companyia i silvestres en captivitat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt