Ara llegint
El Parlament Balear aprova la Llei Menorca Reserva de Biosfera, trenta anys després de la seva creació

El Parlament Balear aprova la Llei Menorca Reserva de Biosfera, trenta anys després de la seva creació

El Parlament Balear aprova la Llei Menorca Reserva de Biosfera, trenta anys després de la seva creació

El Parlament Balear ha aprovat avui la Llei Menorca Reserva de Biosfera, la primera llei redactada expressament per a una reserva de biosfera en tot l’Estat espanyol, que veu la llum trenta anys després de la designació de Menorca com a reserva de biosfera per part de la UNESCO.

La llei, que preveu comptar amb 5 milions de pressupost, amplia la capacitat d’intervencio i de decisió el Consell Insular i converteix les polítiques de sostenibilitat i el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca en l’eix transversal de la gestió a l’illa.

L’equip de govern del Consell Insular de Menorca ha mostrat avui la seva satisfacció davant l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera pel Parlament de les Illes Balears. 

Han assistit a la sessió parlamentària la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, acompanyada pel conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda. 

A través d’aquesta nova llei, Menorca avança en els objectius que van motivar la seva declaració com a reserva de biosfera per la UNESCO, ja fa 30 anys, i rep el reconeixement a la bona feina feta en matèria de sostenibilitat ambiental, sempre cercant l’equilibri entre economia i territori. Es tracta, a més, de la primera llei feta expressament per a una reserva de biosfera en tot l’Estat espanyol.

La llei, que preveu una transferència de 5 milions d’euros, amplia la capacitat d’intervencio´ i de decisio´ del Consell Insular i converteix les polítiques de sostenibilitat i el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca en l’eix transversal de la gestió a l’illa.

La Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha mostrat la seva satisfacció davant l’aprovació de la llei i ha declarat que “avui representa una fita històrica per a Menorca i que fa tant temps anhelam. La Llei Menorca Reserva de Biosfera ens ha d’ajudar a continuar avançant pel camí traçat durant tants d’anys. Suposa un instrument que ens ha d’ajudar a agafar impuls en les nostres polítiques de sostenibilitat. Amb més capacitat per decidir sobre el nostre destí, a Menorca, i des de Menorca, sense interferències. I amb més finançament per corregir els desequilibris ambientals i econòmics que s’han produït amb el pas del temps”. 

Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha manifestat que “avui és un dia històric per als menorquins i menorquines. Trenta anys després de la designació de Menorca com a reserva de biosfera, s’aprova la seva llei. Una llei que permetrà gestionar de forma diferenciada la nostra illa. Fer compatible la preservació del nostre territori amb l’activitat humana serà clau pel futur de Menorca. Poder decidir des de Menorca les solucions que afecten els menorquins i menorquines és el resultat d’aquesta llei”.

La consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, també s’ha pronunciat i ha dit que “la Llei de Reserva de Biosfera és un exemple clar del model de societat que defensam els partits progressistes que governam al Consell Insular. Oferim un model de Menorca que passa per protegir el nostre bé més apreciat que és el territori i també el medi ambient. És una passa important cap a l’autonomia de la gestió mediambiental de la nostra illa i de les nostres institucions”. 

Els aspectes més destacables de la llei

L’objecte i finalitat de la llei, tal i com indica el document aprovat, és el d’establir  un règim jurídic de protecció, ordenació i gestió específic de Menorca en tant que reserva de biosfera, i consolidar el model d’ordenació, gestió i desenvolupament sostenible i harmònic de Menorca, protegir-ne el patrimoni natural, paisatgístic, històric, lingüístic i cultural, material i immaterial, i perseguir el benestar i la prosperitat de la ciutadania.

Gràcies a l’aprovació d’aquesta nova llei es pretén avançar en aspectes consolidats com l’ordenació del territori, la protecció d’espais naturals, la protecció i gestió del patrimoni històric, així com els reptes actuals de l’emergència climàtica, el procés de descarbonització, el model turístic, la mobilitat sostenible, la millora dels recursos hídrics, la preservació de l’activitat del sector primari, la gestió del medi marí amb criteris de sostenibilitat o el foment d’un model alimentari més sostenible, per posar alguns exemples. 

Efecte vinculant

La nova llei aprovada serà de compliment obligat per a totes les administracions i ens del sector públic de les Illes Balears i tots els particulars, i serà el Consell Insular i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, com a organització especialitzada, les institucions encarregades de promoure el compliment dels objectius i principis de la llei per part de les entitats públiques, privades i els particulars, així com promoure les condicions per fer-la efectiva, atenent als àmbits competencials de cada administració involucrada. 

Delegació de matèries 

La llei explicita que el Consell Insular, d’acord amb el que s’estableix en l’article 71 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i amb el procediment de la llei 4/2022 de consells insulars, assumirà la gestió sobre les següents matèries:

– Forests i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. Amb capacitat, entre altres, de gestionar el registre de gestors de biomasa vegetal, declarar vedats o reserves de recursos silvestres, coordinar plans de gestió forestal o promoure l’ús de la biomasa com a font d’energia sostenible. 
– Recursos hídrics de l’illa. Amb capacitat de gestió sobre els aprofitaments hidràulics, els canals i regadius, el règim general d’aigües, i les aigües minerals, termals i subterrànies. Entre altres, el Consell controlarà les depuradores públiques, el règim d’explotació dels aqüífers, el control dels regadius, la conservació dels torrents i imposar sancions.
– Abocaments a les aigües territorials de l’Estat corresponents al litoral menorquí.
– Educació per a la sostenibilitat.

Ordenació del litoral

Un d’aquests instruments d’ordenació que la llei permetrà impulsar és el Pla Director Sectorial d’ordenació del litoral, que entre altres, regularà els punts d’amarrament, l’activitat náutica a l’illa, els serveis i instal·lacions a les platges i podrà establir mesures d’adaptació de la costa als impactes del canvi climàtic. El Consell serà també òrgan consultor en la delimitació com a domini públic d’espais marítimoterrestres, o la seva utilització o ocupació. 

Gestió diferenciada

La Llei Menorca Reserva de Biosfera crea també un marc específic per a la gestió singular i diferenciada a Menorca de diversos aspectes. Més enllà de la normativa europea, estatal i autonòmica que els regula, aquest marc estableix criteris de sostenibilitat sobre el patrimoni natural, cultural, històric i etnològic, la biodiversitat o el paisatge de Menorca, amb la creació de directrius elaborades pel Consell Insular.

Limitació de l’afluència de vehicles de motor i foment de la mobilitat sostenible

Per tal d’ordenar els fluxos turístics, evitar el risc de saturació dels espais públics, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i evitar la saturació de la xarxa viària de Menorca, el Consell Insular tindrà capacitat per limitar l’entrada de tot tipus de vehicles de motor a l’illa, així com establir excepcions o accés prioritari. Podrà limitar el sostre màxim de vehicles circulant per l’illa en un període concret, aixó com el nombre màxim de vehicles destinats a lloguer que poden entrar anualment  per a la seva comercialització. 

Per altra banda, la llei també contempla la consolidació d’un nou model de mobilitat sostenible amb el foment del transport públic (augment de freqüències, línies, connectivitat), les vies verdes, la bicicleta i l’ús racional del vehicle privat. 

El sector primari, estratègic a la llei

El sector primari i la contribució dels agricultors i els ramaders amb el seu model agroalimentari és considerat per la nova llei un sector estratègic per a l’economia i el territori de Menorca. La norma contempla la creació d’un Pla Estratègic Agropecuari de Menorca, així com l’impuls de la gestió agrària i ramadera sostenible, la producció diversificada, de qualitat, ecològica i de productes locals, així com l’adhesió de les finques al Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB), a la Xarxa de Custòdia del Territori o al Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE).

Finançament

La Llei Menorca Reserva de Biosfera preveu un pressupost de 5 milions d’euros anuals, el 75% dels quals serà aportat pel Govern Balear a càrrec dels pressupostos generals (amb un límit de 3.750.000 euros), i el 25% restant pel Consell Insular de Menorca. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt