Ara llegint
Menorca sol·licita al Govern corregir la nova zonificació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire

Menorca sol·licita al Govern corregir la nova zonificació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire

Menorca sol·licita al Govern corregir la nova zonificació de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire

La modificació del Govern realitzada al setembre, que redueix la protecció de la reserva marina de l’Illa de l’Aire, ha motivat la petició d’informació i la realització d’al·legacions per part del Consell de Menorca, que segons explica en un comunicat, no va sol·licitar la nova zonificació ni va ser informat oficialment. El recent estudi publicat pel Centre Oceanogràfic de les Balears (IEO-CSIC) i l’OBSAM avala el bon funcionament de la reserva marina, amb un increment del 50% de l’abundància i la biomassa dins dels límits de la zona protegida, i adverteix que la reducció de l’àrea màxima de protecció pot afectar el potencial de la reserva per a la recuperació i la conservació de les espècies vulnerables a la pesca

El passat 6 de setembre de 2022 el Govern va publicar el Decret 38/2022, de 5 de setembre, pel qual s’establia la Reserva Marina de les Illes del Toro i de les Malgrats (Mallorca). Aquest decret aprofitava per modificar el Decret 26/2019 de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire (RMIA) i el Decret 41/2015 (BOIB núm. 117), que regula l’activitat extractiva i subaquàtica a les reserves marines i aigües interiors del litoral les Illes Balears. La modificació sobre la RMIA, realitzada per la Direcció General de Pesca i Medi Marí del Govern, no canvia la seva delimitació, però sí que amplia els límits dins dels quals està permesa la pesca des d’embarcació, tant recreativa com professional.

Segons s’exposa al Decret 38/2022, la modificació de la zonificació a Menorca es du a terme “a petició del Consell Insular de Menorca i de la confraria de pescadors de Maó”. Davant la constatació del fet que cap dels òrgans executius del Consell Insular fa una petició en aquest sentit, el departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera fa el 15 de desembre de 2022 una primera petició d’informació a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern, on se sol·licita els informes tècnics i científics que justifiquen el canvi de zonificació de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire. Se sol·licita, a més, que si no hi ha justificació objectiva per a la modificació, es reverteixi la situació mitjançant Decret i es deixi per a un futur, i d’acord amb informes científics, els possibles canvis a realitzar.

Davant la no resposta del Govern, una segona comunicació sobre la matèria s’envia des de Medi Ambient del Consell a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en aquest cas en forma d’al·legació dins del tràmit d’informació pública de l’Esborrany de Projecte de Decret pel qual s’estableixen les Reserves Marines de Ses Bledes i del Vedrà-Vedranell (Eivissa). En aquesta al·legació, realitzada el 2 de febrer de 2023, se sol·licita que, atès que no hi ha estudis científics que justifiquin el canvi de zonificació, que tampoc no s’ha aportat argumentació ni raonament per a la modificació, i que el Consell Insular en cap moment va sol·licitar aquest canvi, s’afegeixi en el Decret que aprovi l’establiment d’aquestes dues reserves una disposició addicional que deixi sense efecte la nova zonificació.

Se sol·licita, a més, que qualsevol canvi significatiu en la regulació de les Reserves Marines, es faci amb els informes previs d’avaluació que dictamina l’article 9 de la llei 6/2013 de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura, i amb la participació de la comissió de seguiment de la reserva, el posicionament de la qual es desconeix.

La Reserva Marina de l’Illa de l’Aire es va crear a petició expressa del Consell Insular de Menorca, i per acord unànime del Ple, en resposta a una demanda social i del sector pesquer de feia més de 30 anys, i amb l’objectiu de preservar els recursos naturals i pesquers de la zona, afavorint així el sector artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació de peixos. La supervivència del sector pesquer és una preocupació del Consell, i les reserves marines han demostrat ser una eina útil per aconseguir aquests objectius.

En poc menys de tres anys d’història de la reserva, les campanyes de seguiment dutes a terme fins ara pel Centre Oceanogràfic de Balears (IEO/CSIC) i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), observaven indicis que s’estava produint una recuperació del recurs pesquer a la zona de busseig especial, especialment a la zona que ara ha quedat oberta a la pesca recreativa des d’embarcació i la professional d’arts menors.

L’últim estudi realitzat per ambdues institucions científiques, i publicat dia 3 de març, sobre l’estat de conservació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca avala les dades anteriors i el bon funcionament de la zonificació establerta a la creació de la RMIA. Segons l’informe, a l’estrat superficial de la reserva (entre 5 i 15 metres de profunditat) es registra un increment de l’abundància i de la biomassa del 50% entre el 2018 i el 2022, mentre que fora de la zona protegida els indicadors no han canviat. I s’afirma que la biomassa total de peixos a l’àrea de màxima protecció de la reserva és actualment el triple que a fora.

Cal esmentar que l’informe adverteix també que l’entrada en vigor de la nova zonificació el setembre del 2022, que en redueix un 22% l’àrea en què es prohibeix la pesca artesanal i recreativa, no s’ha establert d’acord amb criteris científics en no haver complert el període mínim de 5 anys que es considera necessari per detectar la recuperació de les poblacions objecte de protecció. I afegeix que la nova zonificació podria posar en risc el potencial de la reserva per assolir els seus objectius de recuperació i conservació d’espècies vulnerables a la pesca en acotar notablement la disponibilitat de fons rocosos protegits.

A la vista de les dades publicades per l’IEO/CSIC i OBSAM, i de la inexistència de criteris científics per a la nova zonificació, el Consell Insular de Menorca reiterarà la petició al Govern de deixar sense efecte la modificació realitzada, considerant que tornar a la zonificació inicial anirà en benefici de tant la preservació dels recursos naturals com del sector pesquer de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt