Ara llegint
Creada la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari de l’illa de Mallorca

Creada la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari de l’illa de Mallorca

Creada la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari de l'illa de Mallorca

El Consell de Govern ha aprovat la creació de la Mesa de Diàleg del Sector Ferroviari de l’Illa de Mallorca, adscrita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Es tracta d’un òrgan col·legiat amb les funcions d’analitzar, estudiar i proposar actuacions en l’àmbit social i laboral vinculat al sector ferroviari.

La Mesa és un nou òrgan per mantenir un diàleg al màxim nivell sobre les qüestions generals relatives a l’administració ferroviària. Entre les seves funcions hi ha la d’analitzar els aspectes socials i laborals de l’àmbit ferroviari (tren, metro i tramvia), especialment pel que fa als plans d’ampliació de la xarxa prevists en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i que el Govern està impulsant, així com estudiar les possibles millores que es puguin implantar en aquest àmbit.

També té com a funcions la d’analitzar i proposar millores en matèria de seguretat ferroviària que tenguin incidència en l’àmbit laboral, a més de proposar accions per fomentar el paper del transport ferroviari com a eina de lluita contra el canvi climàtic i de millora de la igualtat i la justícia social.

La creació de la Mesa de Diàleg del Sector Social Ferroviari de l’Illa de Mallorca coincideix amb uns moments en què el Govern està iniciant la tramitació per executar una important ampliació de la xarxa ferroviària, prevista en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears; actuacions importants per assolir el compromís del Govern amb la mobilitat sostenible i la millora mediambiental que, en tot cas, han de garantir la seguretat ferroviària i la justícia social.

Dins aquest procés, la creació d’aquesta Mesa de Diàleg vol ser un instrument de participació institucional que millori l’eficàcia de l’activitat administrativa i faciliti l’exercici del dret de les organitzacions sindicals més representatives de participar en els afers públics.

Aquesta Mesa està formada per les persones següents:

— El conseller de Mobilitat i Habitatge, que n’exerceix la presidència.
— El director general de Mobilitat i Transport Terrestre, com a vicepresident.
— La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
— El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.
— Quatre representants en total de les dues organitzacions sindicals més representatives de l’illa de Mallorca, que s’han de distribuir equitativament entre ambdues.

La composició de la Mesa ha de tendir a una presència equilibrada entre dones i homes. S’ha de reunir com a mínim dues vegades l’any en sessió ordinària, i s’ha de constituir en el termini màxim d’un mes comptador des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt