Ara llegint
El Govern habilita 15 milions d’euros per subvencionar instal·lacions fotovoltaiques sobre aparcaments

El Govern habilita 15 milions d’euros per subvencionar instal·lacions fotovoltaiques sobre aparcaments

El Govern habilita 15 milions d'euros per subvencionar instal·lacions fotovoltaiques sobre aparcaments

El Govern Balear ha obert avui la convocatòria pública de subvencions, amb una quantia de 15 milions d’euros, per al foment d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a pèrgoles i marquesines d’aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Illes Balears. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins al dia 30 de juny de 2023.

Aquests ajuts es troben en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) i formen part de les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB). Les subvencions tenen com a objectiu l’aprofitament dels grans aparcaments en superfície per realitzar-hi instal·lacions fotovoltaiques amb la finalitat d’augmentar l’increment de producció d’energia renovable i facilitar la migració de la mobilitat convencional amb combustibles fòssils cap a una mobilitat més sostenible, a fi de reduir el consum d’energia elèctrica i les seves emissions de CO2.

En paraules del vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, «seguim obrint línies del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes. Seguim així amb l’objectiu marcat per a enguany de tenir oberts i a disposició de la ciutadania, empreses i administracions, el 60 % dels 197 milions d’euros que les Balears tenen per a impulsar la transició energètica de les Illes. Aquest 2022 està sent i acabarà sent el millor any de les Illes quant a l’impuls per part de l’Administració pública a la generació de renovables. I no només amb l’arribada dels 233 milions totals, sinó també per tenir a l’empresa pública d’energia a ple rendiment».

Pep Malagrava, director general d’Energia i Canvi Climàtic, ha indicat que «després dels ajuts destinats al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit i la instauració de comunitats energètiques, així com d’aquells destinats al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica a les administracions públiques, ara n’obrim una per a la solarització d’espais que són susceptibles de ser coberts per plaques fotovoltaiques, com són els aparcaments. Vull recordar que la Llei estableix en l’article 53 que els espais destinats a les places d’estacionament de tots els nous aparcaments de titularitat privada en sòl urbà̀ ubicats en superfície que ocupin una àrea total superior a 1.000 metres quadrats s’han de cobrir amb plaques de generació́ solar fotovoltaica destinades a l’autoconsum de les instal·lacions associades a l’aparcament».

«A més, en les instal·lacions existents de titularitat privada amb aparcament en superfície en sòl urbà̀ que ocupi una àrea total de 1.500 metres quadrats o més i que tengui una potència contractada de 50 kW o més, també s’hi ha d’incorporar generació́ solar fotovoltaica per a autoconsum, ja sigui a l’espai d’aparcament o a la coberta de les instal·lacions. Per això posam a l’abast aquests 15 milions d’euros, per impulsar la solarització d’aquests espais. Necessitam avançar per tal de seguir aprofundint en la sobirania energètica», ha afegit.

Els beneficiaris

Els beneficiaris objecte d’aquesta convocatòria podran ser les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més d’aquelles entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A més, també hi podran accedir els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic, els consorcis, els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de les Balears, així com les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

En cas que el beneficiari sigui una administració pública i es consideri que té activitats econòmiques per les quals ofereix béns i/o serveis en el mercat, el tipus d’empresa ve determinat pel nombre de treballadors (petita empresa, menys de 50 treballadors;  mitjana empresa, igual o superior a 50 treballadors i menys de 250 treballadors;  gran empresa,  igual o més de 250 treballadors).

Programes i intensitat respecte del cost subvencionable

Dins aquests ajuts, hi ha tres programes d’incentius subvencionables. El primer programa és per a la realització d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum elèctric (amb o sense emmagatzematge) a pèrgoles i marquesines d’aparcaments públics o privats, que a més a més incorporin almenys un punt de recàrrega per a vehicle elèctric. El segon programa d’incentius té a veure amb la realització d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum elèctric (amb o sense emmagatzematge) a pèrgoles i marquesines d’aparcaments públics o privats que no incorporin punts de recàrrega per a vehicle elèctric. Finalment, el programa 3 va destinat a la instal·lació d’almenys cinc punts de recàrrega de vehicle elèctric a aparcaments d’ús públic amb una potència mínima de cada punt de 7,3 kW. 

En relació amb la intensitat de les ajudes, els programes d’incentius 1 i 2 associats a la generació fotovoltaica quedarien establerts de la forma següent:

  • Sense activitat econòmica: 75 %
  • Petita empresa: 55 %
  • Mitjana empresa: 45 %
  • Gran empresa: 35 %

D’altra banda, per als programes d’incentius 1 i 2 associats a l’emmagatzematge, la intensitat de les ajudes seria:

  • Sense activitat econòmica: 75 %
  • Petita empresa: 70 %
  • Mitjana empresa: 60 %
  • Gran empresa: 50 %

Així mateix, per als programes d’incentius 1 i 3 associats a la nova infraestructura de recàrrega, la intensitat dels ajuts seria de: 

  • 40 % del cost subvencionable. 
  •  75 % del cost subvencionable en cas que el beneficiari sigui una entitat pública i l’actuació es liciti mitjançant un procediment obert de contractació.

L’import econòmic màxim d’aquesta convocatòria és de 15.000.000 d’euros. Les subvencions que es concedeixen són: per a l’any 2023, 2 milions d’euros; per a l’any 2024, 6 milions d’euros, i per a l’any 2025, 7 milions d’euros.

El PITEIB

En el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears s’estableixen sis programes d’actuació, i concretament, en el programa 5 «Actuacions integrals socialment justes», s’estableix la línia d’actuació P4.L2 sobre actuacions integrals en administracions públiques.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt