Ara llegint
Manacor signa el primer conveni per convertir un buc fora d’ordenació en 12 pisos de protecció oficial

Manacor signa el primer conveni per convertir un buc fora d’ordenació en 12 pisos de protecció oficial

El conveni l’ha signat amb l’empresa Molinar Vida Sana, SL, per aplicar el règim especial de les edificacions inacabades amb llicència caducada, que es regula en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, aprovat pel Govern. Aquesta normativa autonómica obliga que tot l’edifici resultant s’ha de qualificar de protecció pública i s’ha de destinar a habitatges protegits.

L’objecte del conveni consisteix en la finalització de les obres d’una edificació inacabada de 157,60 metres quadrats de superfície i quatre plantes situada a l’avinguda de Mossèn Alcover, 72, de Manacor. Amb aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada es contribueix a millorar la imatge de la ciutat, es redueix el nombre de la gran quantitat de construccions inacabades i, sobretot, s’incentiva la creació d’habitatges destinats a protecció oficial.

El buc objecte del conveni es troba situat en sòl urbà i amb ús residencial permès pel planejament vigent. Gràcies a aquest acord es podran finalitzar les obres d’aquesta construcció inacabada, iniciades l’any 2005 i posteriorment paralitzades a conseqüència de la crisi econòmica de 2008. Els pisos que s’hi construiran es destinaran a habitatges de protecció pública. Aquesta promoció d’habitatges protegits constarà de dotze pisos d’entre 44 i 50 metres quadrats, que es destinaran a la venda. Les obres tenen un termini d’execució de trenta mesos, que es podran prorrogar per causa justificada.

El promotor de les obres ha de cedir a l’Administració local o autonòmica l’edificabilitat que sobrepassi la màxima establerta en el planejament vigent, i ha de descomptar la part proporcional d’elements o zones comunes. En el cas que aquesta edificabilitat no sigui suficient per cedir una part determinada de l’edifici destinada a habitatge, haurà de cedir-se un mínim d’un habitatge de l’edifici.

L’autorització de les obres requereix la formalització prèvia d’un conveni o instrument administratiu adequat, que s’haurà de subscriure entre el propietari o propietaris de l’edifici i l’Administració local o autonòmica, i en el qual s’han de concretar els drets i obligacions de totes dues parts amb relació a la finalització de l’edifici i les cessions que s’han de fer a l’Administració corresponent, i en el qual ha de quedar fixat el cost de construcció que ha d’assumir l’Administració beneficiària en concepte de compensació.

L’entitat Molinar Vida Sana, SL, és la promotora de la totalitat de les obres i amb aquesta finalitat ha encarregat la redacció del projecte d’aquest edifici plurifamiliar. Els habitatges es destinaran a protecció oficial, sens perjudici de mantenir usos compatibles amb aquesta qualificació als locals i garatges de la planta baixa. D’acord amb això, la promotora ja ha sol·licitat a l’Ajuntament de Manacor la llicència urbanística corresponent d’acord amb aquest projecte, la qual s’ha d’atorgar una vegada que s’hagi signat el conveni.

Aquest conveni no suposa cap cost per a les arques municipals i permetrà l’adquisició gratuïta per part de l’Ajuntament d’un habitatge totalment acabat de 50,28 metres quadrats, que també serà destinat a protecció oficial i esdevindrà el primer pis del parc municipal d’habitatges de protecció pública de Manacor.

La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha signat aquest acord amb la propietària i promotora d’aquesta obra. Hi han assistit el batle de Manacor, Miquel Oliver; el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cristina Ballester.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt