Ara llegint
El Govern Balear blinda la protecció d’Es Trenc, Son Gual, Xorrigo, Cala des Jondal i algunes àres naturals de la Tramuntana

El Govern Balear blinda la protecció d’Es Trenc, Son Gual, Xorrigo, Cala des Jondal i algunes àres naturals de la Tramuntana

El Govern Balear blinda la protecció d'Es Trenc, Son Gual, Xorrigo, Cala des Jondal i algunes àres naturals de la Tramuntana

El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística, que inclou l’ampliació de les àrees naturals d’especial interès (ANEI) en 145 hectàrees, per incrementar la protecció territorial de les àrees naturals següents:

* Es Trenc: s’evita de manera definitiva la construcció de l’hotel de ses Covetes i es dona continuïtat al Parc Natural, on també es declaren àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP) 11 hectàrees.
* Barrancs de Son Gual i Xorrigo i àrees naturals de la Serra de Tramuntana: se’n proposà la desclassificació en l’aprovació inicial del Pla General (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) de Palma.
* Cala des Jondal: ja consta com a lloc d’interès comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000.

Amb tot, a les Illes Balears hi haurà 170.642 hectàrees protegides sota la figura d’ANEI i 26.748 hectàrees sota la figura d’ARIP.

L’objectiu principal de la normativa és continuar desenvolupant un nou model territorial en què la contenció urbanística sigui l’eix primordial, amb la qual cosa es frena l’expansió de la nova urbanització al sòl rústic i s’aposta per la sostenibilitat i la rehabilitació urbana.

Així, es preveu que en els planejaments urbanístics generals municipals no es podran delimitar nous sectors de sòl urbanitzable quan les necessitats reals puguin ser resoltes amb actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (quan al municipi hi hagi més d’un 15 % de sòl vacant o si aquest té una superfície equivalent a la proposta de nou creixement en sectors urbanitzables).

Excepcionalment, es podran delimitar nous sectors per fer-hi promocions públiques d’habitatges de protecció oficial, entre d’altres motius, segons consta en el decret. Això serà així quan es tracti d’un equipament públic del qual no es pugui assegurar la viabilitat tècnica i econòmica en el sòl disponible o quan l’equipament sigui de grans dimensions i calgui una superfície contínua major a la disponible en sòl urbà. Igualment, no es podran planificar nous sectors de sòl urbanitzable en àrees de prevenció de risc d’inundació.

En el mateix sentit, el Decret llei preveu mesures per reduir el consum d’aigua, com el foment de l’ús d’aigües regenerades per a la neteja i el manteniment dels equipaments i les infraestructures municipals, així com el reg de parcs i jardins públics. Així mateix, les edificacions en sòl rústic que no estiguin vinculades a explotacions agràries hauran de recollir les aigües pluvials de les cobertes per a la seva reutilització.

La mesura recollida en el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, amb què s’estableix el límit d’una piscina per finca, amb una superfície inferior a 35 m2 i un volum que no sobrepassi els 60 m3, s’aplicarà a totes les Illes Pitiüses i no únicament a Mallorca i Menorca, com fins ara.

En compliment del Decret llei 9/2020, el Govern de les Illes Balears, de manera subsidiària, desclassifica els terrenys que els consells insulars i l’Ajuntament de Palma no hagin adaptat a l’article 2 de la normativa esmentada, una vegada esgotats els terminis establerts.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt